• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Киши юма, 9 Карагыс айы, 2021

Билдируьв

admin
Декабрь29/ 2018

      «Россия Федерациясында 2009-2018-нши йылларга телерадиовещание оьрленуьви» Дагестан Республикасында федераллык целевой программага коьре ердеги санлы эфирли телевещание сетининъ курылысы тамамланган.
      2019-ншы йылдынъ январь-июнь айларында кезеклеп (11-нши февральде, 15-нши апрельде эм 3-нши июльде) аналоговый телеканаллардынъ регионнынъ санлы телевидениеге коьшкени акында информациялык экран коьрсетуьвине коьшеек. Информациялык экран юма бойы коьрсетеек, сонъ передатчик тымгызылаяк.
Республикадынъ баьри гражданларынынъ санлы сапатында 20 федераллык ортак алмага болатаган телевизионлык каналларды тегин эсабында алмага эплери болаяк.
      Аьлиги заманда республикада 26 районларда 138 яшавшылар пунктларында санлы телесигналлар алмага технический эп йок, буларда 54705 аьдем яшайды (республика яшавшыларынынъ 1,8%).
      Бу яшавшылар пунктларында Дагестан Республикасынынъ информатизация, байланыс эм коьлем коммуникациялар министерствосы Дагестан Республикасынынъ яслар ислери бойынша министерствосы эм муниципаллык туьзилислер Администрациясы ман биргелесте санлы телевидениеди алмага эби болмаган уьй-хозяйстволар саны акында билдируьвлерди аянлав уьшин уьйлер бойынша юрип каравды озгарув бойынша волонтерлардынъ (экинши волна) куллыгы уйгынланган. Аьлиги заманда Акуша, Леваши, Табасаран эм Хунзах районларында ондай куллык юритиледи.
      Армаганда ондай куллык баска районларда да озгарылаяк. Оннан сонъ оларды санлы телесигналды алув уьшин спутниковый алатлар ман канагатлав акында сорав каралаяк.  

Яндекс.Метрика