• Сегодня: Четверг, Декабрь 9, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

Аявлы газета окувшыларымыз!

admin
Декабрь31/ 2018

      Халкымыз, тувган тилимиз, элимиз уьшин эндиги де косылысып аьрекет этеегимиз бизге нурлы бай емислерин берсин.

      Келип турган Янъы йыл аьр биринъизге эмишлик эм уьстинлик аькелсин, янъы ярык ой-ниетлер савгаласын эм соларды яшавга шыгармага кайратлык коссын. Янъы йыл сизинъ уьйлеринъизге йылы хабары, кувнак йыры, мол берекети эм аьлемет эртегидегидей йылы саьвлеси мен кирсин. Тил бирлик, яхшылык, наьсип тоьрлеринъизди бийлесин!

      «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясы.

Яндекс.Метрика