Хайырлы болсын келеяткан Янъы йыл!

      Янъы йыл – ол ийги сенимлердинъ эм куванышлы куьтуьвлердинъ заманы, оьтип бараяткан йылдынъ сырагыларын келтируьв, янъы ислер мен янъы баславлардынъ басы болатаган шак. Бизим аьр биримиз уьшин 2018-нши йыл туьрли кепте туьзилди: биревлерге ол енъил эм шат, баскаларга авыр болып оьтти. Ногай районы уьшин озып бараяткан йыл туьрли оьзгерислерден, куьнле-куьнлик яшав маьселелерден туьзилген эди. Социал-экономикалык оьрленуьв яктан аьруьв туьрленислер де болды: бюджет учреждениелерининъ кыйын ак, коммуналлык буйымларын тоьлевлер бойынша борышлары ябылды, Шумлелик авылына газ еткерилди, район орталыгын коьрклендируьв, солай ок маданият эм билимлендируьв тармаклары бойынша патшалык программалары эм республикалык проектлери уьстинликли аьлде яшавга шыгарылды. Келеяткан йылда районнынъ яшав оьлшемин оьрлентуьв эм арттырувга каратылган куллык армаган бардырылаяк. Район яшавшыларынынъ яшав оьлшемин ийгилендируьв бойынша да ийги туьрленислер болмага каралады: йолларды, трансформаторларды ярастырув, паркларды коьрклендируьв, байланыс тармагын онълав, бир неше авылларда маданият уьйлерин курув, Куьнбатар эм Бораншы авылларына газ еткеруьв ислери. 

      Озып баратаган йылымызда районымыздынъ онъайлыгы уьшин кайратлы ислегенлерге, ким эндигиден де армаган оьзининъ аьр куьнлик иси мен районды оьрлентуьвге уьлисин коспага аьзир болганлардынъ баьрисине де разылык билдиремен.

      Келеяткан Янъы 2019-ншы йылымыз аьр бир уьйге эмишлик, тынышлык, етимис, коьп аьруьв ярык эм кувнак куьнлер аькелсин! Баьринъизге де берк ден савлыкты, наьсипти, энъ де ийги мырадларынъыз толганын йорайман!

Мухтарбий Аджеков,

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.