• Сегодня: Среда, Декабрь 8, 2021
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 8 Карагыс айы, 2021

«Экономикамызды оьрлентпесек, халк деп сакланып болмаякпыз». Ногай район ясуьйкенлери район етекшилери мен йолыгыстылар.

admin
Январь31/ 2019

Йолыгысты  Р.Мурзагишиев ашты эм юритти. Ол ал деп соьзди район аькимбасы М.Аджековка берди. Район етекшиси соьзининъ басында район авылларынынъ социал-экономикалык соравлары, маьселелери акында айтты. Онынъ соьзи мен, аьлиги заманда районнынъ газ еткерилмеген авыл яшавшылары уьшин бас маьселе – ол, бир соьзсиз де, газификациялав маьселеси. Оьткен йыл Орта-Тоьбе эм Шумлелик авылларына газ элтенген. Быйылга Куьнбатар ман Бораншы авылларына газды еткеруьв соравы республикалык бюджетине киргистилген. М.Аджековтынъ айтувы ман 2020-2021-ншы йылларда район бойынша толы кебинде газификациялав  маьселеси шешилеек. 

Ызгы йылларда район авылларында уьй курылысы оьрленип барувы эм  энерготармакларынынъ эскируьви мен байланыста электроярыгы ман канагатланув соравы да оьткирленген. Район администрациясынынъ аьрекети мен быйыл баьри авылларда эм кой котанларында трансформаторларды, курыкларды, теллерди авыстырув, янъыларын салув уьшин республика бюджетиннен 586 миллион маьнеттинъ акша карыжы шыгарылмага каралатаганын билдирди. 

М.Аджеков районнынъ сув ман канагатланув, йоллар курылысы, куллыксызлык эм соны тайдырув уьшин этилинип турган абытлар, быйыл республика Оькимети районда индустриаллык паркын курувды оьз мойынына алганы, Иран патшалыктынъ бир неше компаниялары бизде кайбир производстволык объектлерин курмага ниетленетаганы, бу ягыннан республика етекшилери Ногай районында келеекте бир неше проектлер аьзирлеп, яшавга шыгармага ымтылатаганы акында санлар эм фактлар ман хабарлады. «Биз эгер районымыздынъ экономикасын аякка тургызбасак эм оьрлендирмесек, аьлиги заманда халк деп сакланып болмаякпыз», – деп белгиледи М.Аджеков. 

Йолыгыста Червленные Буруны авылынынъ эсли ваькили, Кумлы, Терекли-Мектеб, Карагас, Эдиге, Нариман авылларынынъ ясуьйкенлер советлерининъ председательлери Зейдулла Менлиалиев, Шатемир Мунгишиев, Ильяс Койлубаев, Равиль Календиров, Камалдин Асанов, Батыр-Мурза авылдан ис ветераны Аминат Сариева, район орталыгынынъ ясуьйкени Зубаир Аджибаев, шыгып соьйледилер эм аьр бириси оьз авыллары эм район бойынша маьнели социал-экономикалык соравларды коьтердилер. Олардынъ соравларына район аькимбасы Мухтарбий Аджеков тийисли яваплар кайтарды. 

Йолыгыстынъ ызында район Депутатлар йыйынынынъ председатели Руслан Насыров соьйледи. Ол буьгуьнги районнынъ яс етекшилери тувган районымызды аякка тургызбага, оьрлендирмеге деген асыл ниет пен  келгенлерин айтып белгиледи.  Соны ман бирге, онынъ айтувы ман, ясуьйкенлер дайым да район етекшилерине олардынъ кемшиликлерин, янъылысларын айтпага, туьз маслагатларын бермеге керегине эс этти. Оьз ягыннан Р.Насыров район басшылары сондай критикады, кенъеслерди аьр заман да эсапка алаякларына сендирди. 

Оьткен саьрсемби куьн районнынъ ясуьйкенлери, район етекшилери эм активи Дагестан Республикасынынъ Аькимбасындагы Ясуьйкенлер Советининъ председатели А.Магомедов, бу Советтинъ агзалары  Р.Абакаров эм Б.Кулунчакова ман йолыгыстылар. Сонынъ акында материал газетадынъ келеектеги номеринде баспаланаяк.

М.Ханов.

 

Яндекс.Метрика