• Сегодня: Суббота, Ноябрь 27, 2021
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 27 Караша айы, 2021

Ногай районнынъ бас маьселелери ойласылган

admin
Январь31/ 2019

Кенъесте биринши болып каралган сорав эгиншилик, КФХ, ЛПХ маьселелери мен каьр шегетаган предприятиелер мен банклардынъ биргелес аьрекети акында сорав эди. Солай ок Ногай районында индустриаллык паркы, ерлерди коьшируьв бойынша соравлар да ойласылган. Документлер былтыр кырк кийик айында берилсе де, ерлер аьлиге дейим коьширилмегенлер. Эндигиси бу куллык ызына якынлаганы билдирилди. Солай ок бу сорав Дагестан етекшилерининъ тергеви астында туратаганы да белгиленген, республика аькимбасы В.Васильевтинъ тапшырмасы бар, сол себептен бу темага айырым эс берилди. 

Кенъесте инфраструктура, акша карыжларын шыгарув акында сорав да каралды, инвесторлар ман республика ваькиллерининъ йолыгысын оьткеруьв акында карар алынды. Соны ман бирге йол картасы ман келисли аьлде ис туьркими туьзилди, борышлар уьлестирилди эм армаган баьри куллык та йол картасы ман келисли кепте юритилеек. ДР промышленность министерствосына индустриаллык паркына деп проект-сметалык документацияды аьзирлев борышы тапшырылды. 

Баьри соравлар бойынша карарлар алынганы суьйинтеди. Соларда яваплы аьдемлер де эм заман болжаллары да белгиленген. Кенъесте индустриаллык паркын туьзуьв Ногай районынынъ коьп маьселелерин шешпеге амал берееги, сонынъ социал-экономикалык оьрленуьвине тийисли табан болаягы белгиленген. 

Кенъесте районнынъ сув ман канагатланув, артезианлар казув, йол тармагын курув, газификациялав, Ногай районынынъ баьри де бас маьселелери  коьтерилген. Солардынъ аьр бириси бойынша айырым карар алынаяк, сол карарлар  келеекте Ногай районынынъ социал-экономикалык аьллерин ийгилендирмеге амал береек. 

 

Яндекс.Метрика