• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

«Китап – окытувшы эм насихатшы»

admin
Февраль20/ 2019

Бу шарады орыс тилининъ эм адабиатынынъ окытувшысы, методикалык биригуьвининъ етекшиси Лейла Делибиевна Сагиндикова уйгынлады. Солай ок китапхана куллыкшылары конкурстан бир неше куьн алдын баьри классларда да таныстырув куллыклар юриттилер.

«Тири классика» конкурсында 5-9-ншы класслар окувшылары ортакшылык эттилер: Авасхан Менглиязова, Азим Танбулатов, Алишер Юмартов (5-нши класс окувшылары), Айнагуль Дуйсембиева, Амина Капитуллаева, Хансолтан Эсиргепов (6-ншы класс), Сабина Худайбердиева (7-нши класс), Малика Садуева (8-нши класс), Эмирлан Аубекеров, Руслан Уразакаев, Райсат Юсупханова (9-ншы класс). Окувшылар мектеб программасына кирмеген оьзлери сайлап алган прозалык шыгармадан орыс тилинде бир кесегин окыдылар. Олардынъ оьнерине белгилерди жюри председатели «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ боьлик редакторы, ногай шаири Магомет-Али Юнусович Ханов, Балалар яратувшылык уьйининъ етекшиси Людмила Темирбековна Аракчиева, район балалар китапхана куллыкшысы Келдихан Абдуллаевна Саллыбаева бердилер. Окувшылар шыгармадан кесекти бек шалысып айттылар, аьр кимнинъ конкурска ийги аьзирленгени аян сезилди. Бир окувшы окыган мезгилде, жюри агзалары окылаяткан шыгармадагы болган ислерге ойлары ман кирип, аьскершилерди, оларды куьткенлерди коьз алдыларына аькелгенлерин айттылар.

Конкурс сырагылары бойынша Малика Садуева – 1-нши, Авасхан Менглиязова – 2-нши, Сабина Худайбердиева – 3-нши орынларга тийисли болдылар.

Жюри председатели Магомед-Али Ханов конкурс катнасувшыларын ортакшылык эткени уьшин кутлап, уьстинликлер йорады. Олар оьзлерининъ классларын ваькиллейтаганын, сол да етимис экенин айтты эм келеекте сосындай конкурсларга аьзирленуьвде интернет аркалы, шыгармаларды окыганларды тынълап, уьйренмеге маслагат берди.

Солай ок, окувшылардынъ шалысувын Людмила Аракчиева да белгиледи. Буьгуьнги конкурсынынъ баьри катнасувшылары да Сый грамоталар ман, енъуьвшилери дипломлар ман савгаландылар. Сонъгы белгиленгенлери увыт айынынъ 28-нши куьнинде оьтеек конкурстынъ район кезегинде ортакшылык этееклер. Оларга биз конкурстынъ республикалык кезегинде де, солай ок финалда эм суперфиналда катнасканды йораймыз.

Н.Кожаева.

Суьвретте: «Тири классика» конкурсынынъ уйгынлавшысы Л.Сагиндикова эм енъуьвши окувшылар. 

Яндекс.Метрика