• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Дагестан Республика етекшиси де катнаскан

admin
Февраль21/ 2019

Шарадынъ барысында социаллык тармактынъ оьрленуьви мен байланыслы миллет проектлерининъ яшавга шыгарылувын эм соларды толтырганда йолыга калатаган маьселелерди ойластылар. Соьзин бардыра келип, Оькимет етекшиси Россия Федерациясынынъ баьри субъектлери де субсидияларды беруьв, сонынъ санында миллет проектлерин яшавга шыгарув акында федераллык власть органлары ман келисуьвлер туьзгенлер. Онынъ ойына коьре, регионлар басшылары, керекли оьлшемде ислемеге аьзирлигин коьрсетип, янъы борышларды толтырувга тийисли эс берип янасканлар. «Буьгуьнлерде бизим уьшин энъ де авыр дегени социаллык борышлары болады. Соны ман байланыслы соравлар да анъламлы: аьр ким де каерде ийги билим, кеспи алмага, кайсы больницага, кайсы бир врачка бармага, кайдай пособиелер алмага, сондай эм баска туьрли соравларды аьр куьн сайын бередилер. Соларга бизим тыпакласып куллык этуьвимиз яваплар болмага тийисли», – деп белгиледи Оькимет Председатели. Йолыгыста Дмитрий Медведев ярлылык оьлшемине белги беруьв соравын кайтадан ойласып карамага керегин билдирди. Бу ерде ол тек келимлерди тувыл, солай ок шыктажларды да эсапка алмага керегин айтты. Соны ман бирге йолыгыста ярлылык маьселесин, эгер патшалык оьзи аьр бир аьдемге оьзининъ айырым рецептин табаяк болса тек шешпеге болатаганын билдирдилер. Сол ниет пен РФ ис эм социаллык оьрленуьв министерствосы сегиз регионда ярлылыкты тоьменлетуьв бойынша проектти яшавга шыгарувды баслаган. Йолыгыста савлык саклав маьселесине де айырым маьне берилди. Сонынъ маьнелигин белгилей келип, РФ Оькиметининъ басшысы аьли быйыл ок та 100 аьдемнен артык яшайтаган авыл ерлериндеги баьрине де баслапкы медициналык ярдамы еткерилеегин билдирди. Соны ман бирге ол элимиз бойынша фельдшер-акушер пунктларын модульли конструкциялар кебинде курув бойынша бир неше регионлардынъ сулыбын таралтпага керек, – деди. Оькимет етекшиси оьзининъ шыгып соьйлевинде билимлендируьв маьселесине де эс этти. «Миллет проектининъ бас борышларынынъ бириси – окувдынъ аьр кимге де етуьвин эм йогары сапатын канагатлав. Сол себептен армаган да калада, авылда балалар бавларын эм мектеблерди курып бараякпыз. Болса да, бу ерде тек ялгыз бир федераллык карыжларына уьмит этип олтырув керекпейди, байыр инвесторларды да бу иске киргистуьв керегеди», – деген ол. 

ДР Аькимбасынынъ эм Оькиметининъ пресс-службасы. 

Яндекс.Метрика