• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Куьн яхшы болсын, аявлы тынълавшылар!

admin
Февраль21/ 2019

Соннан бери сонынъ эфиринде заьлимдей йырлар йырландылар, халкымыздынъ атаклы аьдемлери мен йолыгыслар, йылы хабарласувлар озгарылдылар, коьплеген аьдемлерди тувган куьнлери мен кутлаганлар. Калай болса да, соны тынълап, коьплеген аьдемлердинъ коьнъиллери де коьтерилген. Оьзининъ тувганлы 5 йыллык мерекесин де белгилеп, аьдетке кирген «Ногай Эл» радиосынынъ баргысын тапшырув церемониясы болып озды. Кешликтинъ барысында йырмадан артык ногай йырлар йырландылар. Аьр бирисине «Ногай Эл» радиосынынъ баргысы ман диплом савгаланды. Сол савгаларды ногайымыздынъ коьрнекли, оьнерли аьдемлери эм ногай халкынынъ маданиятын сыйлап келген конаклар тапшырдылар. Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районнынъ аькимбасы Энвер Рамазанович Керейтов етекшилеген, Нефтекум районыннан делегацияды Нефтекумск кала округынынъ аькимбасы Дмитрий Сукоренко етекшилеген делегациялар, Бабаюрт, Тарумов районларыннан да конаклар бар эдилер. Бу кешликтинъ озгарылувы йылдан-йылга ийги бола береди. Юритуьвшилердинъ, савга тапшырувшылардынъ (миллетине коьре ногайлар) таза ногай тилинде соьйлегени коьнъилди коьтермей болмады. Кешликтинъ ызында «Ногай Эл» радиосынынъ биринши етекшиси Файзулла Мусаевке де соьз берилди. Ол болса, радиодынъ тувувы акында хабарлады, сол радио болса экен деген ойын яшавга шыгармага коьмегин эткен Мухтарбий Аджековка оьз разылыгын билдирди. Оны ман бирге сол радиодынъ болувына куьш салган Адильбек Шадировтынъ, Салимет Майлыбаевадынъ, Тимур Абдулжалиевтинъ, Ораш Борановтынъ (яткан ери еннетли болсын) эм сондай баскалардынъ атлары ийгилик пен айтылды. Сол бес йыл узагында радиодынъ болувына оьз уьлисин коскан аьр бир аьдемнинъ аты аталды эм «Ногай Эл» радиосынынъ баргысы савгаланды. Буьгуьнлерде «Ногай Эл» радиосы Нурлыхан Аджековадынъ етекшилеви астында оьз исин уьстинликли бардырады. Аьли де алдыда етимислер коьп болаягына шекленмеймиз. Оьссин бизим ногай халкымыз, тынъласынлар «Ногай Эл» радиосын. Мерекенъиз кутлы болсын.

Г.Курганова. Суьвретте: кешлик озады

Яндекс.Метрика