• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Эстен суьртилип таймайды

admin
Февраль21/ 2019

Афганистан. Сол йылларда сонда аьдемлер замансыз, тарихтинъ кырында яшайтагандай болып коьринетаган эди. Оьзлерининъ эр борышларын сол йылларда толтырган ясларымыз буьгуьнлерде биринши кере аякларын  Афганистан. Сол йылларда сонда аьдемлер замансыз, тарихтинъ кырында яшайтагандай болып коьринетаган эди. Оьзлерининъ эр борышларын сол йылларда толтырган ясларымыз буьгуьнлерде биринши кере аякларын калган аслардан ящиклерди астыларына тоьсеп ятатаган эдилер… Кыскаша айтканда, мунда яшав бар эди деп те айтып болмайсынъ». Соннан бери буьгуьнлерде 30 йыл озды, тек урыслар биткен болса да, Афганистан сонда болганлардынъ эслериннен суьртилип таймайды. Буьгуьнлерде Афган Республикасында урыслар биткенли 30 йыл толды, сол мерекеге багысланып коьп ерлерде шаралар озгарыладылар. Ногай районындагы Дагестан Республикасынынъ бас музейининъ филиалынынъ куллыкшылары Кадрия атындагы мектеби мен эм орталык китапхана куллыкшылары ман биргелесип, кешлик озгардылар. Музейге киргенлей, коьзге Ногай районымыздынъ савлай афганшыинтернационалистлеримиздинъ суьвретлери салынган уьндирик аьзирленген эди. Кешликти Кадрия атындагы мектебининъ окытувшысы Марина Арслановна Межитова ашты эм юритти, 9,11-нши класс окувшылары Афган согысына багысланган ятлавларын окыдылар. Конак болып келген афганшыинтернационалистлер де оьз ойлары ман, эскеруьвлери мен боьлистилер. Ногай районы бойынша афганшы-интернационалистлер союзынынъ председатели Сталинбек Култаев оьз эскеруьвлери мен боьлисуьвден баскалай, окувшылардынъ соравларына да яваплады. Оьзининъ ийги йоравларын Руслан Кунтувганов та ясларга айтып кетти. Тогыз йылдан артык заманлар озган Афганистан Республикасында оьзлерининъ эр борышын бир неше мынълаган яс йигитлер толтырдылар, сондагы урысларда ян бергенлер де болдылар. Нешаклы аналардынъ коьзяслары тоьгилдилер, ак куьймели тастарларын карага авыстырдылар, оьмирлер кыскардылар… Баьри затлар да сонда катнасканлардынъ коьз алдыларында. Олардынъ эткен йигитликлери ясларга асабалык, ийги коьрим эм уьлги. Келген конакларга оьзининъ кутлав соьзин музей етекшиси Каирбек Бальгишиев айтып кетти. Йолыгыс буьгуьнги баьтирлеримиз бен эстеликке суьвретке туьсуьв мен тамамланды.

Г.Курганова. Суьвретте: музейде йолыгыс.   

Яндекс.Метрика