• Сегодня: Понедельник, Август 15, 2022
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 15 Сары тамбыз айы, 2022

Оьмир бойы аьрекетте

admin
Апрель01/ 2019

Сонъ Арсланбектеги МЖС-та бухгалтер болып ислейди. Мунда ислеген йылларын да Авасхан Ахмат Кульниязов пан танысып, аьел курады. Олар бирге доьрт балады асырап, билим берип, аякларына тургыстадылар. Бир неше йылдан сонъ Авасхан-абамыз сельхозтехникада бухгалтер болып ислейди. Сол аьрекетти ол 20 йыл узагына бардырган. Бухгалтер исиннен Авасхан Алимгазы кызы китапхана куллыгына коьшеди. Китапханада болса ол 30 йыл узагына ислейди. Соьйтип, кыскаяклы 50 йыл арымай-талмай, аьрекетине коьнъилин берип ислеген. Аьли болса, ол китапханада исин бек аьруьв юритеди. Авасхан Алимгазы кызы бир байрамды да йибермей, туьрли шаралар озгарады. Кыскаяклы баьри мен де тил тавып биледи. Шебер, бай ногай тилди ол бек суьеди эм оьзининъ терен билимин коьрсетеди. Авасхан Кульниязова мектеб пен тар байланыс тутады, онда тез-тез конакта да болады. Авасхан Алимгазы кызы авыл яшавшылары, маданият уьйининъ куллыкшылары арасында сый-абырай ман пайдаланады. Кульниязовлардынъ аьелин биз авылымыздынъ уьлги болган аьели деп санаймыз. Авасхан Алимгазы кызы аьр бир яска оьз маслагатын берер, туьз йолга салмага шалысар. Ол оьсип келеятканларга – уьйкен коьрим. Сондай аьдемлер авылымызда коьп болсын. Уьстимиздеги навруз айынынъ 25-нши куьнинде Авасхан Алимгазы кызы оьзининъ 70 йыллык мерекесин белгиледи. Биз оны, окытувшылар, авыл яшавшылары атыннан сыйлы мерекеси мен кутлаймыз! Ден савлык, узак оьмир, куьннинъ коьзи дайым яркырап турсын сизге. Хайырлы болсын мереке деп айтып, Ак юректен сизди буьгуьн кутлаймыз, Сиз картаймай аьли де коьп турынъыз. Коьп йылларга наьсип сизге йораймыз, Савлыгынъыз куьннен- куьнге беркисин, Суьйининъиз тоьгеректе яшавга, Кус йырлаган яслык артта калды деп, Оькинменъиз оьтип кеткен йылларга.

Г.Янгазиева, Калинин авыл мектебининъ окытувшысы.

Суьвретте: А.Кульниязова.

Яндекс.Метрика