• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Талап пан сулып косылса

admin
Апрель01/ 2019

Аминат Рашидовнадынъ талабы, сулыбы акында мен тизип язбасам да, оны ман бирге куллык эткен ис йолдаслары, онынъ берген дерислеринде болган аьдемлер бек аьруьв де биледилер. Аминат Рашидовнадынъ аьр бир дериси, байрамларга багысланган шаралары бир-бириннен артык болмаса, кем болмайды. Ол заман ман бирге абытлап, янъы технологиялар заманына дерислерин келистирип салады. Оьзим неше кере де шайыт болганман сулыплы тербиялавшыдынъ салган биювлерине. Ол оьзи тербиялайтаган балаларды куьпелеклер де, туьрли ярасык шешекейлер де, савыт-савран да этип, биювлер салады. Аминаттынъ кол астында тербияланган балалар мектебке барганда да, оьзлерининъ терен билимлерин коьрсетедилер. Аминат Рашидовна оьз исининъ негизине яратувшылык ойларын салып ислейди. Ол балаларды тербиялав бойынша токтастырылган методикаларга, оьзининъ де ойларына коьре, косымын этеди, янъылыклар киргистеди. Аминат Лукманова (кыз тукымы Терекбаева) Ногай шоьлининъ тыпак, куллыксуьер авылларынынъ бириси – Куьнбатар авылында тувып-оьскен, бала шагы да оьз авылында оьткен. Сонда ерли мектебте де йогары белгилерге окыган. Оьзининъ авылында да ис аьрекетин де баслаган. Аминат Рашидовнага окытувшы кесписин сайламага оьзининъ биринши окытувшысы Фатима Отегеновна Маликова уьлги болган экен. – Мен баслангыш класслардынъ окувшысы болып, оьзимнинъ биринши окытувшыма карап, окытувшы болмага токтаскан эдим. Онынъ кайтип дерислерди бергени, бизди билимлер дуныясына алып барганы, биринши аьриплерди, санларды уьйреткени, аьлиге дейим де эсимде. Ол мага окытувшыдынъ кесписин сайламага йол да ашкан, – дейди Аминат Лукманова. Мектебте, педагогикалык училищеде окыган йылларында да Аминат оьзин тек ийги яклардан коьрсетип келген, ол катнаспаган бир шара да озгарылмаган деп айтсам да оьтирик тувыл. Оьзининъ авыл яшавында белсен катнасувы уьшин, сол йылларда бирев де, окытувшылардан бир зат та алмаган, акшалай баргыды совхоз фондыннан алган. – Сол мага уьйкен оьктемлик эди, – дейди Аминат Рашидовна. Аминат Рашидовна коькек айынынъ биринши куьнинде оьзининъ сыйлы мерекесин белгилейди, ис аьрекетин бардырганлы да бу йыл 40 йыл толады. Сол йыллар ишинде аз болмадылар етимислер де, енъуьвлер де. Аминат Рашидовна оьзининъ талабы ман, куллыксуьерлиги мен коьп етимислерге де етисип келген, ол катнаскан шараларда дайым оьзининъ билимин коьрсетип келген. Республика, район кезеклеринде озгарылган «Йыл тербиялавшысы» шараларында катнасып, савгалы орынларды алып, оьзине тийисли атты да яклаган. Онынъ уьй архивинде ийги иси уьшин берилген Сый грамоталарынынъ саны да белгисиз, солар сондай да коьп. Аминат Рашидовна Лукманова буьгуьнлерде Дагестан Республикасынынъ билимлендируьв тармагынынъ отличниги де болады. Ол оьз ериндеги аьдем. Аминаттай сулыплы, талаплы куллыкшыларга карап айтылган болар «Ис орын аьдемди ярасыкламайды, аьдем ис орынды ярасыклайды» деп. Балалар ман ис аьрекетти бардырув тыныш тувыл, боьтен де аьлиги заманларда, аьр бир баладынъ кишкей болса да, оьз ойы да, касиети де бар. Сол куллыкты Аминат Рашидовна йогары уьстинлик пен бардырады, ислеген аьдемге тик каяларга да минмеге кыйын тувыл. Мен буьгуьн Аминат Лукмановады келген мерекеси мен кутлайман, аьли де уьстинликлерди йорайман.

Г.Сагиндикова.

Суьвретте: Аминат Лукманова. 

Яндекс.Метрика