• Сегодня: Пятница, Август 19, 2022
  • Буьгуьн: Уллы юма, 19 Сары тамбыз айы, 2022

Сеними эм суьйими мен

admin
Апрель01/ 2019

11 йылдан бери, азан шалып, Абдулла Аблемитов Нариман авыл яшавшыларына намаздынъ заманы келгенин билдиреди. Яшавында энъ де наьсипли деп санаган куьнин ол булай эсине алады: «Мен бир куьн межигитте Рахметтинъ касында азан шалдым. Ол болса, туьски намазга шакырган азанды шалатаган эди. Меним сесимди ол яратты… Сонъ мени оьзине авыл имамы Мавлетдин Арсланов шакырып алып, азан шалмага меним аваслыгым бар ма экенин сорады. Оьзек те, мен уьйкен суьйиниш пен оьз разылыгымды билдирдим». 

Абдулла Аблемитов Нариман авылында тувып-оьскен. Кишкей заманнан алып ол касындагына колыннан келген ярдамын этпеге шалысып келген аьдем. Абдулла мектебте окыган йылларда бек ярасык суьвретлер ясайтаган болган эм оны ман бирге окыганлардынъ баьрине де суьвретлер ясап берген. Суьврет ясав дерисининъ окытувшысы Кайтархан Таймасхановна оны сезип, баьринъиз де Абдулладынъ аркасы ман «5» белгисин аласыз деп айтатаган болган. Бу ислер Абдулла 4-нши класста окыган заманда болган. 

Абдулла Абу Ханифа атындагы медреседе билим алган. Ол ярасык этип араб эм ногай тиллеринде назмылар йырлайды, Куранды окып биледи. Абдулла медреседе окыган йылларында, 17 ясында намаз кылып баслаган. Медреседе ислегенлер Абдуллага Кураннан суьрелерди диктофонга язып йибергенлер. Болаяк муэдзин суьрелерди айлак тез уьйренген. Ол авылында озгарылган баьри дин шараларда ортакшылык этеди. Кыста да, язда да, явын-шашын болса да, ол эртенъги эм баска намазлардынъ заманын яшавшыларга билдирер ниет пен, межигитке барады.         

Абдулла Аблемитов яс болса да, эткен аьрекетине коьре, оны Нариман авылында сыйламаган, билмеген аьдем йок. Оны ман ювык катнасканлар, ислегенлер Абдулладынъ билимге ымтылысын, йогары аьдемшилигин белгилейдилер.

Аьр бир аьдемдей болып, Абдулладынъ оьз мырады бар. Ол, Каабага барып, аьжилик кылмага Зам-зам булагыннан даьмли сувын увыртламага мырат этеди. Биз онынъ ак ниетли мырады толганын йораймыз. 

Н.Кожаева.
Суьвретте: А.Аблемитов.

Яндекс.Метрика