Кудайдан баалы савга – наьсипли аьел

Гульмира Нурдинова

Аьр бир аьдемнинъ яшавында энъ баалы – ол аьел. Баслап сен дуныяга энген уянъ, оннан сонъ оьзинъ курган аьелинъ!  Буьгуьн мен Аьел, суьйим эм алаллык куьнине рас барып, газетамыздынъ баалы окувшыларын Сургут каласында яшайтаган белсенли аьрекети мен белгили яс аьели мен таныстырмага суьемен.

Бу яс аьел 2007-нши йыл курылган. Ябагиевлердинъ аьелининъ иелери бир-бири мен Кизляр каласындагы педагогикалык колледжинде окыганда танысып, араларында суьйим сезимлери тувды. Коьп заман кетпей, Ногай районынынъ Нариман авылыннан Гамзат пан Червленные Буруны авылыннан Альфия татым аьел курып, коьп йыллардан бери тил бирликте, татымлыкта яшап, буьгуьнлерде яшав шешекейлери – доьрт саьбийлерин оьстирип, олардынъ етимислерине куьезленип келедилер. Альфия ман хабарлавымызда аьвлетлерининъ аьр бирисининъ акында уьйкен йылувлык эм оьктемлик пен хабарлайды. «Бизим аьелимиздинъ яшавында Сабина кызымыздынъ тувувы энъ маьнели оьзгерис болды. Аьдемге куьш-куватты, ток коьнъилди саьбийлеринънен баска эш бир зат та бермейди экен. Тунъгыш Сабина кызымыз биюв оьнери мен баскаланады, ол бала шактан хореография ман кызыксынады. Рамазан увылымызда спортка уьйкен аваслыгы бар. Регион эм онынъ тысында оьткен турнирлерининъ коьп кере енъуьвшиси болган. Дженнет кызымыз туьрли яратувшылык эм художестволык ярыслардынъ катнасувшысы, ногай, орыс эм английс тиллеринде енъил соьйлейди. Кенжапайымыз Айлина кишкей болса да етекшилик сапатлары ман баскаланады, – дейди аьвлетлерининъ аьр кайсысын да коьз алдына аькелип наьсипли аьелбийкеси.

Альфия ман Гамзат аьелининъ яшавын кайсы яктан да кызыклы, бай эм толы этпеге, балаларында болган оьнер урлыгын, талапларын кишкейден оьрлендирмеге, оьзлери мен бирге оларды да ямагат яшавында белсенли ортакшылык эттирмеге шалысадылар. Аьел басы Гамзат Салиби увылы «Комсомольскнефть» Сургутнефтегазда уста коьмекшисининъ аьрекетин юритеди. Истен бос заманын Гамзат суьйген аьелине багыслап, саьбийлерининъ тоьгерегинде озгармага алгасайды. Альфия Асанбий кызы Сургут районынынъ Федоровка авыл орта мектебинде баслангыш классларында окытувшы аьрекетин етимисли каьрлеп келеди. Ис йолдаслары арасында оны яваплы, йогары кеспили, оьз исине яратувшылык пан караган окытувшылардынъ бириси деп таныйдылар.

Альфия исиннен бос заманында ямагат яшавынынъ да белсенли катнасувшысы. Айтпага, ол коьп кере сайлав кампанияларында да, кала, район, область бойынша озгарылатаган ярыслардынъ, форумлардынъ эм спорт шараларынынъ белсенли катнасувшысы. Альфия Асанбий кызы Сургут каласынынъ Ногай яслар союзынынъ эм «Ногай Эл» ямагат организациясынынъ да агзасы. Ногай халкынынъ маданият аьдетлерин, саклав, йогары анъ байлыгын эм патриотизмди оьрлендируьвде этип келген уьйкен косымы уьшин коьплеген Разылык хатларына да тийисли этилген. Альфия тек оьзи белсенлик коьрсетип калмай, оьз аьели мен де туьрли шараларда да сынасып келеди. Ябагиевлердинъ татым аьели «Яс аьеллердинъ клубы» деген округ бойынша фестивалининъ «Аьел аьдетлерин саклар уьшин» деген номинациясынынъ енъуьвши болган. Туьрли йылларда оьткен Сургут районы бойынша спорт шараларынынъ коьп кере енъуьв орынларына тийисли этилген. Айтпага, яс аьел «Атам, анам эм мен – спорт пан каьрлевши аьели», 2021-2022-нши йылларда ГТО бойынша спорт шараларында да катнаскан эм «Аьел – ол яшавдынъ бас мектеби» деген суьврет ярысларынынъ енъуьвшиси болады.

Бу 2024-нши йыл ишинде Ябагиевлердинъ аьелине Россиядынъ 300 мынъ аьеллери ортакшылык эткен «Савлай аьел мен» деген проектининъ финалисти болмага да бакты буйырды.

Альфия эм Гамзат Ябагиевлер балалар бавынында куьп, класс, мектеб яшавында да белсенли катнаспага амал табадылар. Сол белсенлиги Разылык хатлары ман коьп кере белгиленген.

Оьткен йылда дайым алдыга ымтылган аьел иелерининъ Умра аьжилигин коьрмеге барув деген коьптен аьсиретли саклаган мырады да яшавга айланды.

Белсенлик аьрекети мен баскаланган наьсипли аьелге келеекте де йогары етимислер, бийикликлер, берк ден савлык, онъайлык, наьсип йорайман. Ногай халкымызда  сондай етимисли аьеллер коьп болсын деймен!

 

Суьвретте: Ябагиевлердинъ аьели конкурста енъуьв мезгили.