Уллы шаирдинъ мерекеси белгиленеек

Алдыда Дагестаннынъ халк шаири Расул Гамзатовтынъ 100 йыллыгы.
Дагестан адабиатынынъ классиги, кавказ шаирлери арасында, элимизде эм онынъ тысында ийги белгили Расул Гамзатов Цада авылында 1923-нши йыл 8-нши сентябрь куьнинде тувган. Бу куьнлерде онынъ 100 йыллыгына багысланган шаралар сав элимиз эм ювык шет эллери бойынша оьтедилер эм аьли де аз болмаяклар. Шаралар Москвада, Санкт-Петербургта, Минскте, Бакуда, Бишкекте эм Ташкентте оьткерилмеге караладылар.

Дагестаннынъ бас каласы Махачкалада коьп туьрли проектлер комплекси оьткерилмеге керек эм биревлери оьткерилип те туры. Айтпага, аьдетке кирген «Ак турналардынъ куьни» деген халклар ара Гамзатов фестивали, «Россия уьстинде турналар» деген халк яратувшылык фестивали эм «Расул Гамзатовтынъ булаклары» деген музыкалык-театраллык адабиат коьрсетуьви. Бу шара шаир тувган куьн бас каладагы Орыс театрынынъ залында оьткериледи. Сосы уьйкен шарада республикадынъ коьплеген яшавшылары эм конаклары катнасаяклар.
Гамзатовтынъ тувган куьнлери – 8-нши сентябрьден алып 10-ншы сентябрьге дейим «Бизим Расул» деген яратувшылык фестивали оьткериледи. Каладынъ Леваневский орамыннан алып Ярагский орамына дейим Р.Гамзатовтынъ проспекти бойынша халк кол оьнерининъ эм усталыгынынъ азбары ашылады. «Расулды ясаймыз» деген арт-майданы, «Поэзия микрофоны», «Ашык китапхана» деген майданлары, олардан баскалай болып, цирк эм спорт майданлары, китап выставкасы, сувенир продукциясын сатув ярмалыгы эм сондай баскалары да болып оьтпеге каралады.
Каладагы кувыршак театры алдында «Меним Расулым» деген театраллык яратувшылык майданы ислеек. Онда шаирдинъ асарлары бойынша туьрли йосыкта коьрсетуьвлери уйгынланадылар. Театраллык коьрсетуьвлери, яратувшылык коллективлер концертлери эм поэтикалык флешмоблары да уйгынланадылар. Олар авар, орыс, кумык театрлары, Ленинши комсомол атындагы парктагы согыс данъкы музейинде, Поэзия театрынынъ парк зонасында эм Каспийск, Избербаш, Дербент, Терекли-Мектеб эм баска авыл-кала ерлеринде болып оьтееклер.
Уллы шаирдинъ мерекесине багысланган шараларда уьйкен белсенликти аьлигештен алып Дагестаннынъ язувшылары эм шаирлери де коьрсетедилер. Олар мектеблерде, балалар бавларында, йогары эм орта окув учреждениелеринде эм оьзгелей ерлерде йолыгыслар озгарадылар. Соларда соьз Расул Гамзатовтынъ яратувшылыгы эм аьдемшилиги акында бардырылады.
Оннан баскалай болып, мерекели шаралар сосы куьнлерде республикадынъ баьри де калаларында эм районларында уйгынланадылар демеге болаякпыз. Келинъиз, аявлы йолдаслар, соларда белсенли катнасайык!
Анвар-Бек Култаев,
Дагестаннынъ Язувшылар союзынынъ секретари.