Янъы окув йылы басланады

Ногай районнынъ билимлендируьв учреждениелерин янъы окув йылына аьзирлев ниет пен район администрациясы «Ногайский район» МР билимлендируьв организацияларын янъы 2023- 2024-нши окув йылына кабыл этуьв уьшин комиссия туьзуьв акында» деген быйылдынъ 1-нши июниндеги 216-ншы номерли токтасын шыгарган эди. Сол токтаска коьре, билимлендируьв учреждениелерин, солардынъ аьзирлигин тергев графигин аьзирлев бойынша ислерди йорыкластырув уьшин ис туьркимининъ сырасы да беркитилген. 

Янъы басланаяткан 2023-2024- нши окув йылында районнынъ 16 ортак билимлендируьв учреждениелеринде эртеректеги комплектование бойынша 3547, школага дейим 11 учреждениелеринде 1169, 3 косымша билимлендируьв учреждениелеринде 670 бала окыяклар. Янъы окув йылында 1-нши классларда баьриси 298 бала билим алаяк.

Баьри де ортак билимлендируьв учреждениелеринде баслангыш класслардынъ окувшылары уьшин исси ас пан тамакланув уйгынланаяк. Исси ас пан канагатланаяк 1-4-нши класс окувшыларынынъ саны 1381 бала болады. Билимлендируьв учреждениелерин азык-туьлик пен предпринимательлер Райсат Батирова ман Сабира Елакаева канагатлаяклар. Мектеб асханаларынынъ аьллери яман тувыл, кайбир билимлендируьв учреждениелерине косымша алатлар алмага керек болады. Кадрия атындагы орта мектебининъ асханасына капиталлык ярастырув ислери этилинмеге тийисли.

Язгы таркавлар шагында районнынъ билимлендируьв учреждениелерининъ педколлективлери эм техперсоналынынъ куьшлери мен ярастырув ислери юритилген. Баьри мектеблерде де класслар, саьнелер, фойелер, спорт заллары ярастырылган.

Буьгуьнлерге ярастырув ислери тамамланып туры. Окытувшылар, тербиялавшылар эм техперсонал билимлендируьв учреждениелерининъ орынласкан ерлерин коьрклендиредилер.

Карагас авылынынъ «АлтынКус» деген балалар бавы янъы окув йылынынъ басланувына ашылмаска да болады. Неге десе мунда быйыл июнь айында куйып явган ямгырлардан себеп бир неше боьлмелердинъ тоьбелери ойылган. Аьлиги заманда мунда курылыс ислери юритилип туры: меканнынъ тоьбеси, терезелери авыстырылады. Балалар бавынынъ янъы етекшиси К.Шадыровадынъ басшылыгы ман коллектив тез арада сол ислерди битирер деп сенемиз.

Комиссиядынъ тергев сырагылары бойынша баьри билимлендируьв учреждениелери де янъы окув йылына аьзир деп кабыл этилинген. Кабыл этуьв актларына коллар басылган эм солар ДР Билимлендируьв эм илми министерствосына йиберилген.

Эндигиси окув китаплери мен канагатланув акында. Алдынгы йылларда алынган окув китаплерин эсапка алувымыз бан быйыл да балалар окув китаплерди тегин алмага тийисли. Мектеб китапханаларынынъ окув китаплери мен канагатланувы 55,2 процент болады, аьли де 44,8 процент керегеди.

Районнынъ ортак билимлендируьв мектеблери тувган тиллер китаплери мен 20 процентке канагатланганлар. Йыл сайын да Билимлендируьв эм илми министерствосына аьризелер бериледи, ама сорав шешилмей кала береди.

2022-2023-нши окув йылында ДР Билимлендируьв эм илми министерствосына ногай тилиннен: 1-9-ншы класслар уьшин ана тилининъ – 2888 эм 1-11-нши класслар уьшин тувган адабиатынынъ – 2829 окув китаплерин шыгарувга аьризе берилген.

Быйыл Билимлендируьв министерствосы «Юг» Полиграф издательствосы ман контракт туьзген. 2023-2024-нши окув йылында 1-6- ншы класслар уьшин ана тилиннен окув китаплери келеек.

Мектебке дейим билимлендируьв учреждениелерининъ террорист актларыннан коршаланув бойынша бузувларды тайдырув ниет пен ерли бюджеттинъ аркасы ман сигнализация алатларын орынластырув уьшин 770 мынъ маьнет акшадынъ карыжлары шыгарылган.

Аьли эки йылдан бери районнынъ ортак билимлендируьв учреждениелери: А-Х. Джанибеков атындагы – Терекли-Мектеб, З.Акмурзаев атындагы – Червленные Буруны, К.Кидирниязов атындагы – Карагас авылларынынъ орта мектеблери Россия Федерациясынынъ «Билимлендируьвди оьрлентуьв» деген патшалык программасы эсабында билимлендируьвдинъ мектеб тармакларын модернизациялав бойынша шараларды яшавга шыгарувга каратылган регионаллык проектлерининъ списогына кирип болалмайдылар. Бу мектеблердинъ директорлары йылда да сол программада катнасув уьшин документлер аьзирлейдилер, тек аьли уьшин сонынъ хайыры йок. Сол сорав ман байланыста район етекшилерине бу белгиленген авыл мектеблерин капиталлык ярастырув ислерин оьткеруьв уьшин регионаллык списогына киргистуьв акында соравды Дагестан Оькимети алдында коьтеруьвди тилеймиз.

Янъы окув йылынынъ басланувы, 1-нши сентябрь – Билимлер куьни мен районымыздынъ баьри де окытувшылар эм тербиялавшылар коллективлерин, атааналарды эм окувшыларды кутлайман. Баьрине де ден савлык, берк билимди, янъы етимислерди эм илгери оьрленуьвди йорайман!

А.Межитов, Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшисининъ куллыгын юритуьвши.