Ярастырылган мектеблер окувшыларын хош алаяк

Кизляр районынынъ бес мектеблеринде капиталлык ярастырув куллыклары, этилинген ярастырув куллыкларын тергев мектеблерде, балалар бавларында оьткен юма ишинде тамамланды. Тергевди шилле айыннан алып район администрациядынъ, билимлендируьв управлениесининъ специалистлериннен, ыхтыярды саклав эм Ростехнадзор куллыкшыларыннан туьзилген муниципаллык ведомстволар ара комиссиясы озгарды. Сол затка да карамастан, район аькимбасы Билимлер куьнине аьзирлик коьруьвине оьзи баа бермеге деп, мектеблерде болып келди. Солай болып, Совхозная мектебинде муниципалитет етекшисин эм ЖКХ эм курылыс управлениесининъ етекшисин директор ис кийиминде йолыкты. 

Иса Рамазанов Аким Микировка «Билимлендируьв» деген миллет проекти бойынша алынган янъы муьлкти, оргтехникады коьрсетти. Олардынъ арасында олтыргышлар, парталар, шкафлар, ноутбуклар, принтерлер, интерактивлик такталары бар эдилер. Баьри зат та классларга боьлинген эм киргизилип уьлестирилген, эндиги мектеб окувшылар ман йолыгыска аьзир.

Иса Рамазановтынъ белгилевине коьре, Совхозная авыл мектебинде 2021-нши йыл «100 школ» деген республика бойынша инвестиционлык программа бойынша кесек ярастырылув ислери этилген. Бу йыл ишинде «Развитие образования» деген патшалык программадынъ «Модернизация школьных систем образования» проекти бойынша капиталлык ярастырувы озгарылган. Уьстимиздеги йылдынъ коькек айынынъ 1-нши куьниннен алып билимлендируьв ошагында оьтетаган туьрленислер окытувшылардынъ суьйинишин оьстирип келди. Тыншаюв заманына да карамай, олар курувшылар ман бирге Билим куьнине дейим ярастырувды тамамлар ниет пен куллык эттилер. Иса Рамазанов Дагестан Аькимбасына эм республика Оькиметине, Кизляр районынынъ аькимбасы, солай болып, алдына салынган борышларды яваплы толтырган подрядчиклерге, ис коллективи, ата-аналар атыннан каратылган ийги йоравларын айтып, разылыгын билдирди.

100 миллион маьнеттен артык капиталлык ярастырылувы озгарылган мектеблердинъ санына Цветковская авыл гимназиясы, Черняевка, Шаумян атындагы эм Большезадоевская авыл мектеблери киредилер. Большезадоевка авыл мектебинде патшалык программасы бойынша капиталлык ярастырувдан баска, район бюджетининъ амаллары ман от туьсуьвден сув туратаган ери ярастырылды эм янъы коралав салынды, мектебтинъ меканыннан кавыфсыз болган ерге котельный коьширилди.

Аьр бир капиталлык ярастырувы юрген билимлендируьв ошагында куьзетшидинъ боьлмесининъ курылувы да каралган. Шаумян атындагы билимлендируьв мектебинде де капиталлык ярастырувы оьтти. Келеекте Кизляр район бюджет амалларына йылы туалет салмага мыратланадылар. Чернявка авыл орта мектебинде де, Кизляр районынынъ доьрт билимлендируьв ошаклары ман бирге ярастырув ислери юрдилер. Подрядчиклер куьндиз эм кеше де сары тамбыз айынынъ 1- нши куьнине дейим уьлгирмеге деп иследилер. Кизляр районынынъ аькимбасы ислердинъ толтырув заманын тергеп келди. Ярастырув ислердинъ барысы эм этилинетаган ислердинъ сапаты артыннан тек ямагат тувыл, ЖКХ эм курылыс управлениеси бойынша туьзилген муниципаллык комиссиясы да тешкеруьвли карады. Мектеблерге барылып, билдирилип турды. Белгилеп оьтейик, 2023-нши йыл Кизляр районында 5 билимлендируьв ошаклары, 2022-нши йыл – тогыз, 2021-нши йылда 14 билимлендируьв ошаклары капиталлы кепте ярастырылдылар. Савлай муниципалитетте 43 мектеблери аьрекет этеди, олардынъ аьр бирисинде аьли де бир неше шешилмеген маьселелери бар. Кизляр районынынъ етекшилери, бу етискенинде токтап калмай, оьз алдына салынган борышларды толтырувда сенимли абытлайдылар.