Юреклерин йылытып, урысларда куьш береди бу хатлар

Эки йылдан бери Россия аьскер аьрекетшилери СВО барысында оьз элининъ япсарларын, онынъ бойсынмаслыгын, бизим наьсипли тынышлы яшавды, балалардынъ келеектегисин коршалап келедилер. Олар аьскер борышларын толтырувда аьлемет коркынышсызлыкты, йигитликти коьрсетедилер. Ама кайдай куьш-куватлы эр кисилерге де юреклерин йылыткан ийги соьзлер керегеди. Соьйтип бизим сыйлы СВО катнасувшыларымызга тувган ерлериннен тек азык-туьлик, керекли затлар барып калмай, окувшылардан йылы хатлар да етедилер. Оларды бизим йигитлер аявлап саклайдылар, бир кере тувыл, кайта-кайта окыйдылар, юрегине ювык сол беттеги кисесине салып юргенлер де боладылар. Балалардынъ хатлары аьскер аьрекетшилерине явды каты сокпага куьш береди, окопларда озгарган сувык  куьнлеринде олардынъ янларын йылытадылар. Сонынъ акында мен СВО катнасувшыларыннан эситкенмен. Аьне сондай уьйкен баасы бар оларга балалар язган хатлардынъ. Сондагы аьлемет соьзлер мен бирге СВО катнасувшысынынъ юрегине оларды язган аьдем де киреди. Йигитлер сырасында сол танъ, кишкей юрегинде элине уьйкен суьйими болган балады коьрмеге, онынъ коьзине карамага, уьйкен савбол айтпага эм кушагына кыспага мырад эткенлер де аз болмайдылар. Соьйтип кыс куьнлерининъ бирисинде бизим йигитлерге гуманитарлы ярдам йиберилгенде, СВО катнасувшысы, Кизляр районынынъ Крайновка авылынынъ яшавшысы Адель Сангишиевтинъ колына «Терекли-Мектеб авылындагы Кадрия атындагы мектебининъ 4-нши классынынъ окувшысы Зульфиядан» деп язылган конверт туьседи. Кызалактынъ хатын окыган сонъ, йигит тез-тез оьз коьз алдына сол окувшыдынъ хат язып турган мезгилин, онынъ эки оьрмели шашларын аькеледи. Эндигиден армаган Адель уьйине кайтып кардаш-тувганлары ман коьрисуьви акында ойланып калмай, сол кишкей кыздынъ акында да ойлайтаган болды.

Янъыларда Адель Сангишиев кишкей кызалак Зульфия Мурзагишиева ман танысты. Ол кыска болжаллы тыншаювга уьйине кайтканда, «Дуныядынъ ногайлары» ватсапп куьбининъ катнасувшылары сырасыннан волонтерлар Терекли-Мектеб авылында оны ман йолыгыс уйгынладылар. Адель Сангишиев оларга кишкей кызалак Зульфия ман коьриспеге суьетаганын билдирген сонъ, волонтерлар эндигиден армаган ювык болып калган эки аьдемге йолыгыспага ярдам эттилер.

– Зульфия Мурзагишиева тек бес белгилерге окыйды, ол оьзи окыган мектебининъ ямагат яшавында белсенли катнасады. Онынъ окытувшысы Эльмира Абубекерова СВО катнасувшысы Адель Сангишиевтинъ келгенин билип, тыншаюв куьнлерине карамай, окувшыларын йыйды. Зульфия уьйиндеги балалар арасыннан Адель оны оьзи тапты, сезди, таныды. Оьзекте солай болар, неге десе йигитке Зульфия – карындас, кызалакка Адель– акай болдыларша.

Зульфиядынъ уьйинде Адель мен коьриспеге суьйген коьп аьдем йыйылды. Сыпыра тоьгерегинде балалар оны ман хабарладылар, туьрли соравлар бердилер. Адель кеткен сонъ да, балалар оларга коьрим болган СВО катнасувшысы акында узак заман айттылар, – дейди «Дуныя ногайлары» ватсапп куьбининъ етекшиси Эльвира Бекмурзаева.

Эльвира Бекмурзаева оьзининъ эм Адельдинъ атыннан Зульфиядынъ ата-анасы Эрболат эм Римма Мурзагишиевлерге Эл коршалавшы йигитлерди сыйлатып эм эс берип уьйреткенлери уьшин разылыгын билдиреди. Адель Сангишиевке Енъуьв мен тез арада уьйине кайтканын йорайды.

Нурият Кожаева.

Суьвретте: йолыгысув мезгили.