Месяц: Декабрь 2016

Главная страница » Архивы для Декабрь 2016
Запись

Терроризм идеологиясы ман куьресуьвде

Янъыларда Татымлык уьйинде терроризм  эм  дин экстремизм идеологиясына карсылык этуьвде гражданлар  ямагатынынъ институтынынъ туткан орынына багысланган Ямагат палатадынъ пленарлык кенъеси оьтти. Мунда  патшалык властининъ органларынынъ, муниципалитетлердинъ, коьлем билдируьв амаллардынъ, дин конфессиялардынъ ваькиллери эм аьлимлер катнастылар. Шарады ДР Ямагат палатасынынъ председатели Гамзат Гамзатов ашты.

–Терроризм эм дин экстремизм аьлиги дуныяда энъ де актуальли маьселелер болып каладылар. Бизим элимиз халклар ара терроризми мен куьреспеге уллы  куьш салады. Терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турувда гражданлар ямагатынынъ институтларын, кенъ ямагатлыкты бавламай хайырлы сырагыларга келип болмаякпыз.

Дагестан Республикасынынъ Ямагат палатасы ман ямагат тынълавларда, конференцияларда терроризм эм экстремизм идеологиясына карсылык этуьв темасы аз каралмады. Патшалык власть органлары ман, муниципаллык билимлендируьв мен, дин аьрекетшилер мен белгиленген маьселе уьстинде уьйкен куллык юритиледи. Ямагат палатасынынъ агзалары студентлер мен йолыгысадылар.

Дагестан яслары шеттен карап турмайдылар, олар баьри шараларда белсенли катнасадылар. Сога шайыт болады республикамыздынъ Ямагат палатасы озгарган социаллык тергевлердинъ сырагылары. Биз республикадынъ 40 муниципалитетиннен 2000 аьдемге соравлар бердик. Олардынъ 90 проценти районынынъ ямагат яшавында,озгарылган саваплык акцияларда катнасатаганын белгиледилер. Биз, ясуьйкен несил, яслардынъ аваслыгына эс этпеге тийислимиз. Олар баьри берген борышларды толтырмага аьзир.

Бек маьнели терроризм эм экстремизм идеологиясына карсы турувда аьел баалыкларга таянув,-деди оьз соьзинде Г.Гамзатов.

Кенъес катнасувшылары ямагатта ислам  дини бойынша билимлерин артырув ямагатта тил бирликти беркитуьвде бек маьнели экенин айттылар.

Шарада «Халк журналисти» конкурсынынъ енъуьвшилерине савгалар тапшырылды: айтпага, «Дагестанская правда» газетасынынъ корреспонденти А.Тажудиновага 1-нши дережели диплом эм 50 мынъ маьнет акша, «Дагестан»ГТРК  корреспонденти Х.Нисредовага 2-нши дережели диплом эм 30 мынъ маьнет акша, «Эхо Москвы Махачкала» радио ваькили М.Бийгишиевке 3-нши дережели диплом эм 20 мынъ маьнет акша.

Тагы да мунда ДР Ямагат палатасынынъ ийги яктан оьзлерин коьрсеткен агзалары Сый грамоталар ман савгаландылар.

 

Н.Кожаева.

Запись

Баргылы орынды алган

Махачкала каласында декабрь айдынъ басында сайлав ыхтыяры эм сайлав процесси соравлары бойынша 11-нши класс окувшылары арасында республикалык олимпиада озган. Биринши орынды бизим яс ердесимиз, Кадрия атындагы орта школасынынъ окувшысы Юлия Абдулсаметова алган. Бу шара Дагестан Республикасынынъ сайлав комиссиясы ман озгарылган эм Россия Парламентаризмнинъ 110 йыллыгына багысланган. Олимпиадада республикамыздынъ туьрли районларыннан савлайы 40 катнасувшы сынаскан. 

Запись

Удостоена высокой награды

По распоряжению Главы Дагестана Рамазана Абдулатипова десятки дагестанцев и региональных учреждений получат гранты на реализацию проектов по различным областям.

 

В  области средств массовой информации гранты будут предоставлены по трем направлениям. Так, по направлению «На поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой информации на национальных языках» грант присуждают ГБУ «Редакция республиканской газеты «Голос степи» (проект «Отечество мое – Дагестан») . Сегодня в Махачкале проходит вручение Гранта победителям.  Редакцию республиканской газеты «Голос степи» представляет главный редактор газеты Эльмира Юнусовна Кожаева. 

Запись

Янъы йыл алдында уьстинлик 24-нши декабрьде Дагестан патшалык университетининъ филология факультетинде республикалык патриотлар слеты озгарылды

Слет эки кезекли эди – официальли эм уьйретуьв. Биринши кезекте йыйналганлар алдында «Енъуьв волонтерлары» барысынынъ Орталык штабынынъ ваькили Любовь Соенкова шыгып соьйледи.

Официальли кезекти Дагестан Республикасынынъ Оькиметининъ председателининъ биринши орынбасары Дагестан Анатолий Карибов ашты. Оьзининъ хошлав соьзинде вице-премьер яс несилди тербиялавда патритизм маьнели орынды алатаганын белгиледи.

- «Енъуьв волонтерлары» организация аьлиги заманда айлак та керекли. Бу яслар элимиздинъ келеектегиси акында ойланадылар, олар коьплеген соравлар бойынша бизим тиревимиз, - деп айтты А.Карибов.

Вице-премьер ясларды патриотизм яктан тербиялав бойынша куллыгына оьз уьлисин косканы уьшин  «Енъуьв волонтерлары» барысынынъ ваькили Наида Аджатаевага эм яслар политикасын яшавга шыгарув уьшин яваплы Азиза Межитовага разылык хатлар тапшырды.

Ногай районында «Енъуьв волонтерлары» региональли боьлигининъ председатели Насипхан Джумаева болады. Бизим волонтерлардынъ исининъ аркасы ман коьплеген шаралар озгарылады.

С-А.Сарсеев,

Ногай районында яслар ислери эм туризм бойынша боьлик етекшиси

Запись

28 декабря 2016 года на Родопском бульваре в Махачкале состоялось открытие памятника народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву

Под аплодисменты участников митинга памятник открыли Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, депутат Государственной Думы Юрий Левицкий, председатель Союза писателей Дагестана Магомед Ахмедов и сын поэта Сулейман Хаппалаев.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Анатолий Карибов, открывая митинг, рассказал о жизненном и творческом пути Юсупа Хаппалаева. Он отметил большой вклад народного поэта в развитие дагестанской литературы и место, которое занимает творчество Юсупа Хаппалаева в ней. Его перу принадлежат переводы корифеев мировой литературы. «Творческое наследие Юсупа Хаппалаева навсегда останется с нами, будет служить делу нравственного воспитания подрастающего поколения», - отметил Карибов в своем выступлении.

– Сегодня в культурной жизни Махачкалы и Дагестана, – сказал, обращаясь к собравшимся, Юрий Левицкий, – знаменательное событие – мы открываем памятник народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву, столетие со дня рождения которого не так давно отмечала общественность республики. Поэт-новатор, своими стихами, переводами классики русской и мировой поэзии обогативший национальную культуру, стал одним из основоположников современной лакской литературы.

Глава Республики Дагестан Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов уделяет большое внимание вопросам развития культуры в республике.  Его Указ о сооружении бюста поэта на Родопском бульваре в городе Махачкале – новое подтверждение этой заботы и достойная оценка вклада Юсупа Хаппалаева в культуру республики.

Памятник поэту, устремившему задумчивый взор на Каспий, которому он посвятил немало вдохновенных строк, на мой взгляд, украсил наш город.

Позвольте поздравить представителей литературы, искусства, культуры, всех горожан и гостей Махачкалы, сказал, завершая выступление, Юрий Левицкий,  с прекрасным новогодним подарком –  памятником народному поэту Дагестана Юсупу Хаппалаеву. 

Председатель Союза писателей республики народный поэт Дагестана Магомед Ахмедов отметил, что поэт жив до тех пор, пока его творчество находит своего читателя. А поэзия Юсупа Хаппалаева, которого называли чеканщиком слов, всегда будет иметь благодарных читателей. Магомед Ахмедов поблагодарил Главу и Правительство Республики Дагестан за поддержку культуры, поддержку творческой интеллигенции. Родопский бульвар теперь украшают памятники выдающимся представителям дагестанской литературы – Юсупу Хаппалаеву, Анвару Аджиеву и Сулейману Стальскому.

Со словами благодарности Главе республики Рамазану Абдулатипову, Правительству Дагестана, Администрации г. Махачкалы за внимание и уважение к творчеству Юсупа Хаппалаева обратился  старший сын поэта Сулейман Хаппалаев. Отдельную благодарность за прекрасную работу он высказал автору бюста заслуженному художнику Республики Дагестан Шамилю Канайгаджиеву.

Участники митинга возложили цветы к подножию памятника

Запись

Республика бойынша Енъуьвшилер белгиленди

Дагестан Республикасынынъ миллет политика бойынша министерствосы комммерциялы тувыл организациялардынъ  эм ямагат биригуьвлердинъ, инициативли куьплердинъ, гражданлардынъ социаллык яктан маьнели проектлерди коьтергишлев бойынша йыл сайын озгарылатаган «10 энъ де ийги НКО» конкурстынъ енъуьвшилерин белгиледи.

Конкурстынъ енъуьвшилери эм 50 мынъга сертификатлардынъ иелери Карабудахкент ерли ямагат организациясы «Язлык», «Наркоманияга эм алкоголизмге – йок» Россия фондынынъ дагестан боьлиги, «Савлайроссиялык Ис Кызыл Байрагы орденининъ сокырлар ямагаты» сакатлар организациясынынъ дагестан боьлиги, «Россия яслар союзынынъ» дагестан боьлиги, региональли «Дагестан узденлери» ямагат организациясы, «Дуныядынъ дагестан фонды» ямагат организациясы, Савлайроссиялык «Россия аналары» ямагат барысынынъ дагестан боьлиги, «Таза юрек» коьтергишлев фонды, «Дагестан етимлерсиз» региональли ямагат барысы, «Информационлык ямагатынынъ оьрленуьв институты»
коммерциялы тувыл организациясы болдылар.

Шара катнасувшыларды Дагестан миллет политика бойынша министерствосынынъ управлениесининъ етекшиси Газимагомед Гаджиев хош алды эм бу конкурстынъ озгарылувы маьнели экенин белгиледи

Запись

Саклык тутув – бас борыш

Декабрь айынынъ 27-нши куьнинде, Янъы йыллык байрамларында саклык тутув ниет пен, Кизляр районынынъ антитеррористлик комиссиясынынъ йыйыны болып озды. Комиссия йыйынында район аькимбасы Александр Погорелов, онынъ орынбасарлары, район администрациясынынъ тармак боьликлерининъ етекшилери, район Йыйынынынъ депуталары, авыл аькимбаслары, правоохраналык органлардынъ куллыкшылары, школа етекшилери, дин куллыкшылар, СМИ ваькиллери эм конаклар ортакшылык эттилер.

Йыйыннынъ барысында 2013-2018-нши йылларга Россия Федерациясы бойынша терроризм идеологиясына карсы турув шаралар программасынынъ яшавга шыгарылувы бойынша этилинетаган куллыклардынъ тамамлары келтирилди.

Йыйынды А.Погорелов аша келип, Янъы йыл байрамларында кавыфсызлыкты канагатлав акында айтты. Уьйкен эс берип, от туьсуьвге карсы куллык этетаган тармаклардынъ куллыкшыларына исин белсенли бардырмага маслагат берилди.

- Аьдемлер коьп болып йыйылган ерлерде кавыфсызлыкты канагатлав аьр биримиздинъ борышымыз болады,- деди ол.

Кизляр районынынъ Билимлендируьв Управлениесининъ етекшиси Евгений Бебех, районнынъ баьри билимлендируьв учреждениелеринде де, кавыфсызлыкты канагатлав ниет пен, тыншаюв куьнлеринде куьнде бир аьдем куллыкта болаягы акында билдирди.

Янъы йыл байрамларында кавыфсызлыкты канагатлав ниет пен, Кизляр районынынъ антитеррористлик комиссиясынынъ секретари, ямагат кавыфсызлык бойынша боьлик етекшиси Рустам Алибеков авыл етекшилерине халк дружинниклерининъ куллыкларын янландырмага, уйгынламага маслагат берди.

Солай ок, белгилеп озбага керек, Янъы йыл байрамларын озгармага Кизляр район бойынша 500 ДНД агзаларына яваплык салынган. Олар полиция куллыкшылары ман бирге правойорыкты канагатлаяклар.

 

А. Мусакаева.

Запись

Янъы йылга ийги уьмитлер мен 27 –нши декабрьде Бабаюрт районында депутатлар йыйынынынъ тамамлав 14-нши сессиясы Район депутатлар йыйынынынъ председатели А.Акмурзаевтинъ етекшилеви мен озгарылды

Баска болып онда район аькимбасынынъ орынбасарлары, авыл поселениелер аькимбаслары, учреждение етекшилери, боьлик етекшилери, коьлем информация ваькиллери ортакшылык эттилер. Сессия куьнделигинде 12 соравлар кирген эдилер. Депутатлар 2017-нши йылга «Бабаюртовский район» МО администрациясынынъ бюджети каралды, Район депутатлар йыйынынынъ регламентине толтырувлар, туьрленислер киргистилди, 2017-нши йылга Депутатлар йыйынынынъ ис планы беркитилди.

Докладлары ман район йыйынынынъ депутаты Я.Биймурзаев, Экономика управлениесининъ эм муниципалитет администрациясынынъ территориаллык оьрленуьвининъ етекшисининъ орынбасары Р.Абакаров, район аькимбасынынъ орынбасары А.Абсаламов, муниципаллык закупкаларынынъ эм экономика боьлигининъ етекшиси А.Таваев, Татаюрт авылынынъ аькимбасы М.Магомаев эм баскалар соьйледилер. Район администрация финанслав управлениесининъ етекшиси А.Султанов 2016-нши йылдынъ 11 айы ишинде муниципаллык образованиединъ бюджетининъ налогы оьсуьви бойынша озгарылган шаралар ман байырлык келимлери 124 млн.458,5 мынъ маьнет йыллык планын 112 млн.158 мынъ маьнетке толтырылганы акында билдируьвлер этти.

-Сонынъ ишинде район бюджети 92,7 процентке, поселение бюджетлери 81, 1 процентке толтырылган.

Муниципаллык образованиединъ проекти сизинъ карарынъызга коьре аз карыжлар бойынша киргизилген. Соны ман байланыста келеек йылга баска борышлар белгилендилер. Муниципаллык районнынъ дотационлык бюджетининъ тоьменлеви, налог тармагынынъ тебентелигининъ узак болжалын канагатлавы, бюджет карыжларынынъ оьсуьвининъ бир кепте ысланувы, налог базасын оьстируьв борышлары каралдылар,-

Баьри соравлар бойынша тийисли токтаслар алындылар.

 

Ася Тамакаева.             

Запись

МАДАНИЯТТЫ ОЬСТИРУЬВДЕ КАТНАСПАГА

Янъыларда Махачкалада «Вдохновение гор-2016» деп аталып, Яслардынъ маданият баславларынынъ биринши республикалык форумы болып озды. Онда баска соравлар ман бирге, коьлем информациялык амаллардынъ ямагаттынъ маданиятлык туьзилуьвинде туткан орыны эм коьлем информациялык амалларында маданиятлык онъланысы болган материаларды кулланув деген сорав да каралды.

Форумда белгиленгенлей, «буьгуьнлерде коьлем информациялык амаллар эм маданият учреждениелери ара диалог белсен юритиледи. Маданият яшавынынъ баьри де белгили оьзгерислери коьрсетиледи. Сондай катнас коьп йыллардан бери тутылады. Аьли бизге сонынъ кайсысын сакламага эи ийгилендирмеге керек экенин белгилев керек».

Дискуссиядынъ катнасувшылары яслар организацияларынынъ социаллык позициясын белсенлетуьв, яшайтаган тоьгеректи ийгилендируьвге каратылган проектлерде олардынъ ортакшылык этуьвин куьшлендирмеге кереклигинде токтастылар.

Солай ок форумда маданият политикады яшавга шыгарувда яслардынъ катнасувынынъ ис куьнделигинде турган соравлары каралдылар.

Запись

Сегодня Зарема Бутаева встретилась с детьми-лауреатами творческих конкурсов

 26 декабря, в конференц-зале Министерства культуры Дагестана чествовали детей-дипломантов, призеров международных и всероссийских творческих конкурсов, а также их педагогов. Такие встречи министра и юных талантов проходят традиционно дважды в год. Их цель - поддержка и развитие детского дарования, профессионального творчества педагогов, приобщение молодого поколения к различным формам искусства, к творческому и музыкальному наследию.

На встрече также присутствовали депутаты Народного Собрания РД Муслим Гиндиев и Анна Безрукова.

В этот раз Зарема Бутаева открыла встречу словами сочувствия в адрес родных и близких погибших в страшной авиакатастрофе на борту Ту-154. Участники встречи почтили память погибших минутой молчания.

Далее министр поприветствовала детей, отметила, что каждый год такие встречи открывают новые яркие имена, которые в будущем, несомненно, будут прославлять республику.

Она также напомнила слова Президента страны Владимира Путина, который в одном из своих Посланий Федеральному Собранию подчеркивал «недопустимость свёртывания системы внешкольного дополнительного образования», называл центры художественного, технического, музыкального творчества огромным ресурсом гармоничного развития личности, призывал настроить на будущее страны и запросы молодых людей всю российскую школу, дополнительное и профессиональное образование, поддержку детского творчества».

«То, что это действительно богатейший ресурс нам и в этот раз продемонстрировали победители и дипломанты, чье дарование и труд были отмечены авторитетным жюри российских и международных конкурсов и фестивалей. Также, сегодня мы хотим поблагодарить за высокий профессионализм и самоотдачу педагогов, чьи воспитанники демонстрируют такие славные достижения. Благодарю вас за ваш вклад в развитие детского художественного образования в Республике Дагестан, в профессиональное художественное становление юных дарований», - сказала Бутаева.

 

Почетные грамоты и Благодарственные письма от министерства получили участники ХVII регионального музыкального фестиваля юных исполнителей «Наши надежды». Зарема Бутаева особо отметила юную воспитанницу ДМШ №1 г. Дербента Самилю Тагирову, выступление которой на фестивале было признано самым ярким.

 

Чугуев Азамат воспитанник ДШИ №8 имени А. Джалиловой, г. Махачкала стал победителем от Дагестана и был высоко отмечен жюри Общероссийского конкурса «Молодые Дарования России».

 

Были награждены и участники ансамбля нагаристов, которые успешно выступили на Всероссийском фестивале-конкурсе «Многоликая Россия» в Москве.

 

Свои награды получили участники школьного Ансамбля «Геба», который стал многократным призером Международного хореографического конкурса «Паруса Надежды» в г. Санкт-Петербурге.

 

Юные дагестанцы также стали участниками престижного Международного конкурса-фестиваля «Пражский звездопад», который состоялся в г. Праге, Чехия.

 

Воспитанник ДШИ им. С. Агабабова Тимур Ибрагимов занял II место на Международном конкурсе-фестивале «Золотая Пальмира» в г. Санкт-Петербурге в ноябре этого года и получил Сертификат с приглашением принять участие в Международном конкурсе «Венские мосты» в Австрии.

 

Наградили также победителей и участников конкурсов и фестивалей «Верь в свою звезду» (Ставрополь), «Радость Планеты» (Ставрополь), Всероссийского фестиваля юных художников «Уникум», (Австрия), конкурса «Стилизация природных форм» Всероссийского «Большого пленэра юных художников на Донской земле» (Новочеркасск), дипломантов «Международного конкурса «5 стипендий» для юный художников (Москва), конкурса «Подари улыбку детям» (Астрахань), Первого Международного конкурса юных художников «Республика детства - Артек вчера, сегодня, завтра» и конкурса-выставки художественного и прикладного творчества «Снегири 2016».

 

Награды – почетные грамоты и благодарности министра культуры РД получили также педагоги и преподаватели колледжей, музыкальных и художественных школ республики. За профессиональную подготовку учащихся к ХVII региональному музыкальному фестивалю юных исполнителей «Наши надежды» министр от всей души поблагодарила Художественного руководителя Даггосфилармонии, организатора музыкального фестиваля Ирину Нахтигаль, заслуженную артистку России Зарифу Абдуллаеву, преподавателя Махачкалинского музыкального училища им. Г. Гасанова Татьяну Строцкую, преподавателя ДШИ им. С.Агабабова г. Каспийск и ДШИ №3 А. Цурмилова г. Махачкалы Николая Енюкова, Преподавателя МБУ ДО ДШИ №3 им. А. Цурмилова г. Махачкалы. Ольгу Данилюк, преподавателей Республиканской школы Мурада Кажлаева для особо одаренных детей, ДШИ им. С. Агабабова г. Каспийск, ДШИ №8 им. А. Джалиловой г. Махачкала, ДШИ №1 им. П. Чайковского г. Махачкала, ДШИ №7 п. Новый Хушет г. Махачкала, ДХШ г.Каспийск, ДШИ №1 г. Кизляр и многих других.

 

Денежные вознаграждения педагоги получили от Депутата Народного Собрания Республики Дагестан Муслима Гиндиева. Кроме того профильный отдел Народного Собрания Республики Дагестан подготовил для детей подарки – книги, их также вручали сегодня участникам встречи.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля