Новость на родном

Тагы кайтып келди

Коронавируслы юкпалы маразы бизден тас болып кетти деп парахатланган эдик, ама парахатлыгымыз узагына болмапты экен.

Новость на родном

Авырув авыр оьтпес

Россия аьлимлери дуныяда энъ де биринши болып коронавируслы юкпалы маразына карсы вакцинады шыгарганлар. Миллионлаган аьдемлер вакцинацияды оьткенлер, онынъ пайдасы белгиленген, ама, оькинишке, коронавируслы юкпалы маразына карсы прививкады алмага керегинде шекленген аьдемлер де табыладылар. Олар булай айтадылар: « Прививка коронавируслы мараздан сакламайды, аьдем оны оьткенине карамастан, авырымага болады».

Новость на родном

Авырувлылар саны кемийди

Ногай ЦРБ-дынъ билдируьвине коьре, муниципалитет еринде коронавирус маразлы аьдемлер саны азайганы белгиленеди.

Новость на родном

Кавыфлы мараз

Янъыларда мен бу кавыфлы эм юкпалы инфекциялы маразын басымнан оьткердим, эм бу куьнлерде ден савлыгым яман тувыл. Авырув менде аста-аста оьрленди: баслап йоьткирик кыстап баслады, сонъ бир неше куьнлер узагында 37-38 градус оьлшеминде эт кызув сакланып турды, тамакланув дережеси туьсти, ийис сезбей, шаркта аьдемди арытатаган кайдай ды бир авырлык тувды. Эм мине тергелген сонъ, бу...

Новость на родном

Биргелесип карсы турайык

Буьгуьнде биз янъы коронавируслы инфекция быйыл да оьз орынын беркитетаганынынъ шайытлары боламыз. Эм бу эпидемиядынъ яйылувынынъ себеплерининъ бириси – элимиз бойынша, сонынъ ишинде бизим республикамызда да, вакцинация процедурасын оьткенлер саны тоьмен болып калувы.

Новость на родном

Олардынъ эм оьзимиздинъ куьш салувымыздан

Бу куьнлерде кайдай болса да, юкпалы мараз бан куьресуьвдинъ алдында вакцинация турады. Соны ман байланыслы болып, аьли, коронавируслы маразы токтавсыз яйылып баратаган заманларда, Россия Федерациясынынъ медициналык куллыкшылары, сол маразга карсы этилинип шыгарылган вакцинадынъ пайдасы акында коьп анълатув ислер юритедилер. Коронавируслы маразы – айлак тез яйылатаган, аьдемнен-аьдемге коьшетаган эм бир ерлерде айлак авыр оьтетаганы айтылады.

Новость на родном

Аьр кимге де коркынышлы

Ызгы заманларда «Омикрон» деген коронавирус маразынынъ янъы штамм эм онынъ яйылувы акында сав дуныяда айтадылар. «Омикрон» штаммы элимиз бойынша да яйылып келеди, буьгуьнлерде коьплеген регионлары бойынша айырым тыювлары киргистилгенлер.

Новость на родном

Авырув ман биргелесип куьресейик

«Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ куллыкшылары Ногай районынынъ яшавшылары сырасында: «Сиз коронавируслы маразына карсы вакцинация алгансызба?», – деген сорав юритедилер.

Новость на родном

Куьннен-куьнге оьткирленеди

Коронавируслы маразы ман биз аьли де аманластык деп айтып болмаймыз. Бу куьнлерде сол юкпалы эм зарарлы, бир ерлерде аьдемнинъ яшав оьмирине кавыфлы, «Омикрон» кеби айлак куьшли яйылып барады. Медицина куллыкшыларынынъ билдируьвлерине коьре, авырувдынъ бу кеби бираз енъил болса да, оьзлерининъ авырувлары бар аьдемлерге, эслилерге бек кавыфлы болады.