• Сегодня: Среда, 7 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Саьрсемби, 7 Карагыс айы, 2022

Коьлик айдавшы, яшавынъ оьз колынъда!

admin
Сентябрь28/ 2017

Тракторлардынъ, авылхозяйстволык техникадынъ, автокранлардынъ катнасувы ман болган йол-коьлик катесининъ себеплери бас деп айырым коьлик амалларды кулланувда йорыкларды тутпавлык болады.

Тракторлардынъ, баска авылхозяйстволык эм айырым техникадынъ айдавшыларынынъ катнасувы ман болатаган йол- коьлик кателерининъ алдын шалув ниет пен, Дагестан Республикасында ДР бойынша МВД-дынъ буйрыгы ман 2017-нши йылдынъ 22-нши сентябринде «Трактор» эм «Мототранспорт» деген алдын шалув шаралар оьтеди.

Мотоцикл айдавшылар туткан административли яваплык акында эсинъизге салайык.

Россия Федерациясынынъ Йол юрисининъ йорыкларынынъ 2.1.2 пункты бойынша: мотоцикл айдавшы мотоциклды тек мотошлем кийип айдамага эм оны киймеген аьдемди мотоциклга олтыртпага ярамайды. Сосы йорыкка бойсынмаган аьдем РФ КоАП 12.6-ншы пунктына келисли кепте 500 маьнет административли штраф тоьлемеге тийисли.

Статистикага келисли йол юрис катнасувшыларынынъ тек 1 проценти мотоцикл айдавшылары болады, ама олар йолда кателенип, ян

бергенлердинъ 19 процентин туьзедилер, мотоцикл айдавшыларынынъ ян беруьвининъ 80 проценти, басын авырытув, урув ман байланыслы.

Йолларда мотоцикл айдавшылардынъ яшавын мотошлем коршалайды. Коьлик айдавшыды автокоьликтинъ ябык болувы саклайды, мотоцикл айдавшыды саклагандай зат йок. Йолда кате болса, мотошлем ортасыннан ярылмага болады, ол йок болса — аьдемнинъ басы бузылады.

Буьгуьнлерде эки тегершикли «скутер» деп аталган коьлик кенъ яйылган деп саналады.

Россия Федерациясынынъ йол юрисининъ йорыкларынынъ 2.1.1.пунктына келисли кепте скутер айдавшы полиция куллыкшысы тилегенлей ок, тергев уьшин коьлик айдав шайытламасын яде кесек заманга сосындай коьликти айдамага берилген ыхтыярды шайытлаган кагытты коьрсетпеге тийисли.

Аявлы коьлик айдавшылар, йол юрис йорыкларын бузбанъыз!

А.Эдильбаев, ООП бойынша полиция начальнигининъ орынбасары, полиция подполковниги.

Яндекс.Метрика