Кала байрамы

Шатлыклы шаралар кала майданында эм Москва кинотеатрынынъ бас залында оьттилер. Мунда кала яшавшыларын кутламага республикамыздынъ Аькимбасы Р.Абдулатипов келди. Солай ок оьз соьзинде ол кала эм республика уьшин «Дагдизель» заводынынъ маьнесин белгиледи. «Каспийск – Дагестан тарихинде янъы калаларынынъ бириси. Савлай элимизден аьдемлер мунда келип, «Дагдизель» заводынынъ курылысында белсенли катнасканлар. 1937-нши йыл Каспийск кала эсабында туьзилген. Онынъ биринши яшавшылары Ленинград каласыннан келген исшилер болган. Буьгуьнлерде «Дагдизель» уьстинликли оьрленеди»,- деди Рамазан Абдулатипов.

Оннан сонъ патшалык савгалар тапшырув бойынша Каспийск каласынынъ мэри Магомед Сулейманов коьпйыллык ийги иси уьшин « За заслуги перед Республикой Дагестан» ордени мен савгаланды. Ийги иси уьшин медали мен «Дагдизель» заводынынъ куллыкшылары эм баскалар савгаландылар.

РФ Госдумасынынъ депутаты Юрий Левицкий РФ ФС Госдумасынынъ председателининъ орынбасары, «Единая Россия» фракциясынынъ етекшиси Владимир Васильевтинъ атыннан кутлавын окыды.

Солай ок байрам куьнинде калада туьрли выставкалар, ярмалыклар, конкурслар, концертлер оьттилер.

Н.Кожаева.