Эдиге баьримизге де ортак

Ахан Мекежан оьзлерининъ мунда келуьвининъ бас мырады, ак ниети акында бизге кызыклы хабарлады:

– Келеяткан 2018-нши йылдынъ 25-26-ншы майында «Историческая роль Эдиге в консолидации тюркских народов» деп аталган конференция озгармага ниетленемиз. Белгиленген шарага баьри келмеге суьйген аьдемлерди шакырамыз. Конференциядынъ бас мырады – Эдигединъ келбетин аьр кайсы яктан тергеп каравдынъ тамамларын савлай дуныя илми сообществосына коьрсетуьв. Эдиге баьри тюрк халкларынынъ атасы. Ногайлар Эдиге ногай болган, казахлар казах, башкирлер башкир, каракалпаклар каракалпак болган дейдилер. Биз ога таласкандай боламыз, ол уят ис. Тарих яктан да дурыссызлык болады. Конференция катнасувшыларын бизим колымызда болган эски карта ман таныстырмага суьемиз, онда Эдигединъ ерлери деп белгиленгенди коьрсеткимиз келеди. Солай ок конференцияда бир ойга келермиз деп сенемиз. Аьли бизге 1991-нши йыл Карашай-Шеркеш Республикасында болган конференциядынъ уйгынлавшыларынынъ, катнасувшыларынынъ атлары керек.

Конаклар Ногай районда А.Джанибеков эм Кадрия атындагы школаларында, район администрациясында, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ редакциясында, уьлке-танув музейде болдылар. «Шоьл тавысы» редакциясында болган йолыгыс бек йылы аьлде оьтти. Мунда конаклар хабарласув озган аьсерде уллы Эдигединъ заманына коьштилер.

Конаклар Ногай районнан Карашай-Шеркеш Республикасына, Шешен Республикасынынъ Сары-Сув авылына, Махачкалага, Бабаюрт районына, Сулакка бармага ниетленедилер. Оларды Терекли-Мектеб яшавшысы Арслан Амангазиев оьз уьйинде сыйлады.

Н.Кожаева.

Суьвретте: конаклар А.Джанибеков атындагы школасында.