Шет элинде ногайлардынъ йолыгысы

Ойыннынъ уйгынлавшысы норвегия ногайларынынъ ямагаты болады. Оны Низаметтин Демирез етекшилейди.

Россия атыннан барган делегациядынъ бас уйгынлавшысы эм спонсоры Москва каласынынъ Регионаллык ямагат организациясы болады. Халклар ара Ногай ярысы проектине йолды сол организациясы ашкан. Сол заман 2015-нши йыл Норвегия, Турция эллерининъ командалары келген эдилер. Оннан сонъ 2016-ншы йыл конакларды, олардынъ ишинде Россиядан командасы да ортакшылык эткен, Турция эли хош алган эди.

Бу йыл ишинде Халклар ара ярыста 7 эллеринде яшаган ногайлардан туьзилген командалары, айтпага, олар Россия, Турция, Норвегия, Швеция, Голландия, Румыния, Германия эллериннен болады.

Ярыс мырады спорт эм маданият шаралары тармагында ногайлар ара катнасларды оьрлендируьв болады. Оьткен йыл ман тенълестиргенде, катнасувшылардынъ саны 7 элине дейим оьскен. Сол зат аьдет болып калаягына, келеек турнирде баска эллериннен де командалар катнасаягына сенемиз.

Ногай футбол лигасы – ногайлардынъ бирлесуьви уьшин проект болады. Ол ногайлардынъ районлар, регионлар ара бирлесуьви акында соьз тувыл. Савлай дуныяда яшайтаган ногайлары олардынъ ара катнасувына меже йок эм болмаягы акында шекленмейдилер. Дуныядынъ кайсы еринде де ногай деген аьвелги эм оьрметли ногай халкынынъ бир кесеги деп белгилейдилер.

16-ншы сентябрьде ярыс Осло каласынынъ орталыгында оьтти. Ойыннынъ финаллык кезегине Россия эм Голландия эллериннен командалары шыктылар. Россиядан барган Карашай-Шеркеш республикасынынъ Икон-Халк авылыннан «Шаьбден» командасы тиресип ярысувда 1:0 эсап пан, енъуьвши болып шыкты. Уьшинши орынга ярыс иеси – Норвегия элинде яшайтаган ногайлардан туьзилген командасы тийисли этилди.

Ярыстан сонъ пресс-конференция оьтти. Онда Европадынъ баьри ногай ямагатларынынъ ваькиллери де ортакшылык эттилер.

2015-нши йылдынъ сентябрь айында футбол бойынша I Халклар ара ногайлардынъ ярысы оьткени акында эсинъизге туьсиремен. Ярыстынъ официаллык уйгынлавшылары Москва каласынынъ Ногай ямагат

организациясы болды. Ярыска деп Турция эм Норвегия эллериннен ногайлардан туьзилген командалар келген эдилер. Аьлиги ярыс та алыс эм ювыктагы шет эллеринде яшайтаган ногайлар ман катнасты бардырады. Оннан сонъ 2016-ншы йылда конакларды Турция элинде хош алдылар.

Россия атыннан ваькиллерди эм катнасувшыларды йыл сайын Халклар ара ярысына Москва каласынынъ Ногай ямагатынынъ организациясы айырып йибереди.

Ногай ямагаты атыннан йылы йолыкканы уьшин ярыс уйгынлавшыларына уьйкен разылыгымызды билдиремиз. Сол зат дуныяда яшайтаган савлай ногайларын ювыкластырув амалы болып, оьз тарихлик элиннен алыста яшаганларга оьз маданиятына, динине, аьдетлерине тагы да бир алаллык уьлгиси болаягына шекленмеймиз.

Джалиль Оразбаев.