Карагас 102 йыллыгын белгиледи

 Шарады «Алтын Кус» балалар бавынынъ  тербияланувшылары сарынлар айтып, йырлап аштылар. Карагас авыл школасынынъ  ана тилининъ окытувшысы, буьгуьнги байрамнынъ юритуьвшиси  Нурсият Зарманбетова тувган авылынынъ курылувыннан алып  бу куьнлерге дейим, онынъ оьрленуьвине уьлис коскан ердеслери акында  кызыклы хабарлады. Авыл яшавшыларын бас деп «сельсовет Карагасский»  СП МО аькимбасы К.Мамаев кутлады. Ол яшавшыларга ден савлык, онъайлык, берекет йорады, биргелесип тувган авылды коьтермеге шакырды.  Сонъ «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Б.Ярлыкапов, район етекшиси М.Аджеков атыннан хошлав адрес окып, авыл яшавшыларды авылдынъ энъ де уьйкен байлыгы деп белгиледи эм  Карагас куьннен-куьнге оьрленсип деп йорады. Оннан сонъ «Село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов буьгуьн оьз авылын коьтеруьвде коьп куллык эткен ясуьйкенлерге карап суьйинетаганын, Карагастынъ йигитлери мен кызлары бу куьнлерде  район орталыгы Терекли-Мектеб авылында етекшилев орынларда оьз ислерин бажарымлы толтыратаганын айтты. Солай ок буьгуьн авыл яшавшылары И.Койлубаев, Б.Кошанов, Ф.Мамутова, окытувшылар — Халк билимлендируьвининъ отличниги А.Копашова, «Россиядынъ ийги окытувшысы» грантынынъ иеси С.Межитова, Россия язувшылар союзынынъ агзасы С.Майлыбаева эм  Ногай театрынынъ етекшиси Б.Джумакаев шыгып соьйледилер. Шыгып соьйлегенлердинъ аьр бириси уьстинликлерге етискен, ийги иси мен авылын данъклаганларга Сый грамоталар тапшырдылар. Суьйинишке,  Сый грамоталар тапшырылганлар бек коьп эдилер, олар ясларга оьз тувган авылына суьйими мен, янын беруьви мен ийги коьрим болып келедилер эм буьгуьн тагы да болдылар. Йыйылганлар алдына байрамнынъ шатлы кезегиннен сонъ,  «Лашынлар» балалар биюв ансамблининъ катнасувшылары, кишкей окувшылар бийидилер, йырлавшыларымыз З.Аджигеримова, А.Аблезова, М.Кишинеев йырладылар, йыйылганларга Ногай патшалык драмтеатрынынъ артистлери мен «Карт койнында колаш бар» спектакли коьрсетилди. Сонъ ясуьйкенлер, конаклар маданият уьйининъ алдында тизилген сыпырага шакырылдылар. Бизи мен соьйлегенлер  авыл етекшиси Кошманбет Мамаевке сосындай кенъ аьлде авылдынъ тувган куьнин белгилегенине оьз разылыгын айттылар. Байрам бек йылы аьлде оьтти, яшавшылар бир-бири мен коьристилер, эскеруьвлери  мен боьлистилер.

Солай ок буьгуьн яслар ногайдынъ бурынгы базласларын эсине алдылар, «Ак билек» ойынында оьз куьшлерин сынадылар.

 

Н.Кожаева.