• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Куванышты бирге боьлистилер

admin
Октябрь19/ 2017

Авыл маданият уьйининъ алды туьрли туьсли шарлар, ногай терме, авылдынъ Уллы Аталык согысында катнаскан ветеранлардынъ, алдышы исшилерининъ, сыйлы койшыларынынъ, бай сулыбы болган окытувшыларынынъ суьвретлери мен, клуб фойеси уьлке танув музейининъ бурынгы экспонатлары ман, окувшылардынъ коллары ман этилген  яратувшылык ислери мен ярасыкланган эди. Авыл яшавшыларына деп, туьрли зияпетлер, ясылшалар, емислер сатылган ярмалыгы уйгынланды. Балалардынъ куванышын оьстируьв мырат пан батут ойынлары да курылды. Маданият уьйининъ, китапхана куллыкшылары, окувшылар миллет кийимин кийип, байрамга, аьдемлер коьнъилине уьйкен куванышты косты.

Авыл куьнине багысланган шатлыклы шарады окытувшы С.Аджигельдиева юритти. Байрамды «Авлакта отлайды койлар» деген йыры ман У.Динашева баслады.

Авыл яшавшыларынынъ куванышын боьлмеге деп «Ногайский район» МО администрация аькимбасы М.Аджеков, «Ногайский район» МР Депутатлар йыйынынъ председатели Р.Насыров, Кумлы авыл администрация аькимбасы С.Елманбетова кутлав соьзлерин айтып кеттилер. Келеекте де авыл оьрленуьвине кайсы ягыннан да оьз ярдамларын этип келееклерине сендирдилер.

Авылдынъ ясуьйкен, алтын тойы дережесине еткен, 50 йыллар бирге болган, абырайлы 4 аьелине, айтпага, Ханбий эм Нафисат Коккозовлардынъ, Дилимбет эм Емисхан Кокешовлардынъ, Салимет эм Казбий Умаровлардынъ, Фатима эм Мурзабек Адильгереевлердинъ аьеллерине, солай болып авыл ясуьйкенлери И.Нукаевке, Э.Абдуллаевке, А.Кожаевага, сыйлы койшы А.Эльгайтаровка, яс койшы У.Эсиргеповка, яс арендатор Я.Саитовка, авылдынъ янъыларда тувган кызы К.Арслановага савгалар тапшырылды. Олар авыл яшавшыларына оьз кутлавларын, келеекке ийги йоравларын багысладылар.

Байрамды оьз оьнершилиги мен ярасыклап авыл ясуьйкени К.Умаров, Я.Динашев, ногай йырлавшылары М.Кишинеев, Э.Беккишиев, 3-нши класс окувшысы А.Нурлубаева эм сондай баскалар ногай эм орыс тиллеринде йырларын йырлап эситтирдилер.

 Авыл мектебининъ окытувшысы, шаир Х.Бурумбаева байрамга йыйылганларга оьз ятлавларын окып эситтирди. Д.Шихмурзаев атындагы мектебининъ окувшылары, «Алтынай» балалар бавынынъ тербияланувшылары ятлав айтып, йыр йырладылар. Ерли мектеб окувшыларыннан туьзилген биюв куьби де каравшыларга оьз оьнерин коьрсетти.

Оннан сонъ авыл яшавшыларына деп, «кыз туьсируьв» аьдети кызыклы кепте коьрсетилди. Ярастырылган терме, сыпырада койылган ногай шай ман туьрли миллет аслары, онынъ ишинде келинге деп курылган шымылдык, келин аькелуьвге деп ярасыкланган куьйме арба, онда ногай миллет кийимин кийген келин, келин бийитуьв, ясуьйкенлерге келин коьрсетуьв аьдетлери, кобыз, барабан эм домбра саз алатларында ойнавы яшавшыларды коьп йылларына артка аькеттилер.

Оннан сонъ ондагы йыйылган конакларды, кудалар деп шакырып, байрам уйгынлавшылары бай зияпетлерге толган, берекетли сыпырасына шакырдылар. 

Авылдынъ яслары да спорт тармагында оьз куьшлери мен сынастылар. Авыл яслары эм А.Суюндиковтынъ етекшилиги мен мектеб окувшыларынынъ командалары волейбол эм футбол ярысларында тиресуьвли ярыстылар.

Байрамнынъ уйгынлавында уьйкен уьлисин авыл администрациясы, авыл маданият уьйи, медпункт, китапхана, Д.Шихмурзаев атындагы мектеби, «Алтынай» балалар бавынынъ эм социаллык куллыкшылары костылар.

Шарадынъ оьтуьвине спонсорлык ярдамын (бирер койдан бердилер) авыл арендаторлары Алибий Манкаев, Янибек Саитов, Руслан Исламов эттилер.

Авылдынъ куьнин байрамшылавы куьннинъ мунъайып, ямгыр шыклавына да карамастан, аьр бир авыл яшавшыдынъ, онда болган конаклардынъ эсинде коьпке сакланып, юреклеринде авылы, онынъ конаксуьер аьдемлери уьшин оьктемлик сезимин тувдырганына соьз йок.

Г.Нурдинова.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group