Тергевлер бойсынмай эм шынты озгарылсын

«Ногайский район» МО администрациясы белгилегенлей, РФ Президентининъ «Социаллык аьжет битируьвши организациялардынъ куллыгына тувра баа беруьв яктан, «патшалык социаллык политикады яшавга шыгарув бойынша шаралар акында» РФ Президентининъ Указын толтырув уьшин белгили куллык этилген, норматив-ыхтыяр негиз туьзилген. Район администрациясынынъ басынынъ токтасы ман, билимлендируьв эм маданият тармакларында социаллык аьжет битиретаган организациялардынъ куллыгына тувра баа беруьв бойынша биревге де бойсынмайтаган Ямагат совет туьзилген.Бу йосыкта билимлендируьв бойынша заьлим куллык этилген.

Администрация аькимбасынынъ буйрыгы ман тергелеек билимлендируьв организациялар сырасы белгиленген.
Соны ман бирге шешилмеген маьселелер де коьп. Айлак та, маданият тармагында.
Ямагат советлердинъ куллыкларын белсенлетуьв, социаллык аьжет битируьвши организациялардынъ куллыгын ийгилендируьв мыратта тийисли токтаслар алынды. Билимлендируьв бойынша Ямагат советтинъ председателининъ (Кожаев М.Я.), маданият бойынша Ямагат советтинъ председателининъ (Саитов Э.С.) билдируьвлерин эске алып, оларга оьз борышларын патшалык эм муниципаллык властьлерге бойсынмай толтырмага маслагат этилди. Солай ок Ямагат советлердинъ председательлерине (Кожаев М.Я., Саитов Э.С.) социаллык аьжет битиретаган организациялардынъ куллыкларын биревге де бойсынмай тергевди озгармага, Ямагат советлердинъ йыллык планларын туьзбеге, Ямагат советлердинъ мыратларынынъ эм борышларынынъ Ашык декларациясын аьзирлемеге эм алмага, Ашык декларациядынъ яшавга шыгарылувы акында йыл сайын эсап бермеге эм «Ногайский район» МО администрациясыннан официальный сайтында ерлестирмеге кенъес этилди.
Социаллык тармак учреждениелерининъ етекшилери биревге де бойсынмайтаган тергевлердинъ сырагыларына коьре табылган кемшиликлер бойынша шаралар коьрмеге эм оларды тайдырувдынъ йолларын излестирмеге борышлылар.