Халк бир ниетли болса, енъилмес

Шара ортакшыларына каратылган соьзинде Владимир Васильев булай деген: «Мага буьгуьн бу залда болув бек сыйлы эм пайдалы. Бу залда энъ де кыйынлы заманларда Дагестанды эм Россияды саклап болган аьдемлер де бар. Биз кыйынлыкларды бирге оьткердик, соны ман бирге тек оьзи дурыс йолды сайлап калмай, ама аьдемлерди де оьзининъ артыннан аькетип болганларга савбол айтаман. Дагестан – ол ал деп халклар коьлеми узак йыллар бирге тынышлыкта эм бирликте яшайтаган, соны ман баьри калганларга уьлги коьрсететаган аьлемет республика. Халк бир ниетли болган шаклы – ол енъилмес. Биз бирге болган заманда, бизди бирев де енъмес, эм бизге бир душпан да коркынышлы тувыл». 
Оьзининъ шыгып соьйлевинде Владимир Васильев аьлиги заманда Дагестан етекшилери юритип турган куллыклар акында да айтып озды. Ол солай ок буьгуьнлерде республикадынъ Халк Йыйыны эм Оькимети мен келеяткан йылдынъ бюджети аьзирленуьвин белгиледи. «Федераллык орталыгы эм Россия парламенти савболсын – олар бизди колтыкладылар эм Дагестанга былтыргы йылдан да коьп карыж шыгардылар. Тек соны ман бирге мен республика етекшиси эсабында аьр бир маьнет акша уьшин явап береегим акында соьз бердим. 
Аьли мен республика бойынша коьп аьдемлер мен йолыгысаман. Баьриси де: «Сиз исленъиз, биз сизге уьйкен сеним этемиз. Биз яшав ийги болганын суьемиз. Сиз, Дагестан Аькимбасынынъ ис борышын толтырасыз эм, Сиз, сол куллыкты этпеге борышлысыз», – дейдилер. Мен оларды аьруьв анълайман. Ама сизсиз, мен ол затты этип болмаякпан. Биз баьримиз тек бирге косылып ислесек, аьне сол заман яшавымыз ийгиленер», – деди Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши.
Оьзининъ соьзинде регион етекшиси, солай ок Самур орманлыгы акында соравды да коьтерди.
Пленар йыйынында РФ Федераллык Йыйынынынъ Федерация Советининъ Председатели Ильяс Умаханов, Россия мусылманлар Дин йыйынынынъ аькимбасы, муфтий Альбир-хазрат Крганов, Дагестан муфтийи, шейх Ахмад-аьжи Абдулаев шыгып соьйледилер.