Ямагаттынъ келеектегиси уьшин каьр шегип

Главная страница » Ямагаттынъ келеектегиси уьшин каьр шегип

Шарадынъ администраторы ДР Намыс эркинлиги, дин организациялары ман биргелес аьрекет этуьв бойынша комитетининъ председатели Магомед Абдурахманов болды. Мунда Россиядынъ туьрли субъектлериннен дин аьрекетшилер, аьлимлер, профессорлар катнастылар. Конгресс хафиз Шамиль Асабскийдинъ Кораннан аятлар окувыннан басланды. Йыйылганларга хошлав соьзин Дагестан Оькиметининъ Председателининъ биринши орынбасарынынъ куллыгын юритуьвши Рамазан Джафаров айтты: Аьдемлердинъ Дагестанга келмеге, йолыгыспага, баскаларды тынъламага, туьрли соравлардан тура оьз ойларын айтпага аваслыгы бар. Сол тувыл ма аьдемлерди биргелестиретаганы. Мен сизди аьли де бир кере бизим республикада хошламага суьемен. Мен анълайман, сиз мунда,бас деп бизим Муфтийге, уьйкен сый этип келгенсиз. Сонынъ уьшин савболынъыз, – деди вице-премьер. Рамазан Джафаров алдын шалув куллыклар юритер уьшин, дагестанлылар яшаган элимиздинъ туьрли ерлерине республикамыздан дин аьрекетшилерди йиберуьвден тура Магомед Абдурахманов пан соьйлегенин билдирди.

– Буьгуьнги эм алдынгы йолыгысларымыз бизим ямагаттынъ келеектегиси уьшин каьр шегетаганымызды, ясларды яман йолга туьсуьвден сакламага уллы аваслыгымыз барын шайытлайды. Келеектеги несиллерге дин соравлардан тура дурыс негизин еткерер уьшин,биз коьп куллык этпеге керегин эсимизде сакламага борышлымыз. Биз коьремиз, коьп яс аьдемлер баскадынъ айтканын тынълап, ойламай коьп териссизликлер этпеге боладылар. Соны ислам динининъ эм элимиздинъ явлары кулланадылар. Соьйтип бизим коьп ясларымыз халклар ара террористлик организацияларынынъ каракларынынъ сыраларын толтырганлар. Ондай аьдемди кайтармага бек кыйын. Оьз халкынынъ эм элининъ данъклы увыллары, ювыкларынынъ таявы болаяктынъ орынына олардынъ яшавлары бузылган, – деди ДР Муфтийи, шейх Ахмад-хаджи Абдулаев.

Россиядынъ мусылманларынынъ дин йыйынынынъ етекшиси, РФ Ямагат палатасынынъ агзасы Альбир-Хазрат Крганов ислам динин туьзетпеге, туьрлендирмеге суьетаганлар, онынъ уллы негизлерине сенмейтаганлар коьп экенин белгиледи. Шыгып соьйлегенлер аьдетли динлерди саклав эм таралтув, динлер ара эм халклар ара татымлыкты беркитуьв бек маьнели экенин белгиледилер.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля