Биргелесип куьресейик

Кала аькимбасынынъ орынбасары Н.Гасанбегов оьз хошлав соьзинде Кизилюртта яс несилдинъ эдаплык яктан оьрленуьви уьшин баьри амаллар да бар экенин белгиледи. Онынъ соьзлери мен калада спорт школалар, Балалар яратувшылык орталыгы, балалар саният мектеби аьрекетлейди. 
Ортак Билимлендируьв учреждениелеринде оьспирлер эм олардынъ ата-аналары ман озгарылатаган куллыклары акында билимлендируьв боьлигининъ методисти Л.Аджаматова хабарлады.
Оьз соьзинде билимлендируьв боьлигининъ етекшиси А.Магомедов наркомания балалардынъ ден савлыгына эм яшавына бек кавыфлы экенин эм сосы маьселе мен биргелесип куьреспеге тийисли экенин айтты. 
Терроризмге карсы комиссиядынъ специалисти К.Мусаев кала округында алдын шалув куллыклардынъ сырагыларын келтирди. Сырагылар келтируьвинде ол бу барыста 2-нши номерли кала школасынынъ ваькиллери Т.Абдурахмановтынъ эм Р.Ибрагимовтынъ ийги сулыбын белгиледи. Бу йыл олар ортакроссиялык конкурсында наркоманияга карсы проектлер коьрсеткенлери уьшин, РФ МВД етекшиси Виктор Колокольцев атыннан Сый грамоталар ман савгаланганлар.
Тоьгерек столдынъ тамамында «Кавказ» халклар ара ассоциациясынынъ председатели Г.Магомедов буьгуьн гражданларга коьмек этпеге шакыртылган учреждениединъ аьрекети акында хабарлады. Онынъ айтувы ман республикамызда курылган Ассоциациядынъ бир неше реабилитационлык орталыклары бар, онда наркомания эм алкоголизмнен аьдемлер эмленедилер.
Белгиленген шара Дагестан Республикасынынъ «Кавыфсызлы Дагестан» эм «Аьдем капиталы» приоритетли проектлерин яшавга шыгарув бойынша озгарылган.