Иси мен яшавды ярасыклайды

Яс дизайнерининъ бу коьрсетуьв энъ биринши иси болады. 
– Дизайнердинъ оьнершилигине, модельлерге тек каравшылар тувыл, мода тармагынынъ экспертлери де йогары бааларын бердилер. Онынъ терен маьнеси болган кийимлери каравшылардынъ юреклерин канатландырып, коьнъиллерин коьтерди.
Айзанат Камалдиновага оьзининъ авторлык кийимлерин сахнада ярасык кепте коьрсетпеге зейинли аранжировщик, композитор, йырлавшы З.Сатыров та косымын эткен.
– Мени дайым да кийим дизайнына тартатаган эди. Бала шагымда мен анамнынъ явлыкларын бир-бирине байлап, туьрли кийимлерин этпеге суьетаганым эсимде калыпты. Яс шагымда туькенлерден кийим алсам, бир неше туьрли келбетлерди ойлап шыгармага, алган кийимди аямай, ойланмай туьрлендирмеге бек суьетаган эдим, – дейди Айзанат Камалдинова.
– Кийимди туьрлендируьв, ярасыклав коьп йыллар артта кишкей кызды бийлеп алып, буьгуьнлерде авторлык брендине айланды. Сол сайлавга йол айлак узын болды. Туьрли себеплерден сол кеспи мага келиспес деп ойлап, мен модельер болмага деген мыратты оьзимде соьндирмеге де суьйген эдим. Болса да, сол мырат соьнмей, мени мен соьйлеп, менде яшап келди. Тыска шыкпага керек заманы еткенин, ол оьзи билдирди.
«Ayza» – кийимнинъ авторлык бренди болады. «Модалык кийими» деген соьз биригуьвин мен биле турып кулланмайман. Неге десе оны соьйтип тек каравшылар оьзлери белгилемеге боладылар. Тек сол заман ол каравшылар ягыннан сый казанмага болаяк, – деп белгилейди яс модельер. 
– Ногай халкымнынъ миллет белгилери болган, аз тигисли, италиядан ийги сапатлы юн кумаштан пальтоды яде кол ман йыйылган териден плащти кийгенде, оьзинъизди ярасык, куьшли этип сезбеге болаяксыз, – дейди кыскаяклы. 
– Бу оьткен шара ногайлардынъ маданият яшавында, энъ маьнели оьзгерислердинъ бириси болады, – деп белгилейди шарада болган Терекли-Мектеб авыл яшавшысы Айгуль Аджиманбетова.
– Оьнерли дизайнер, суьвретши-модельер, шаир, ана, аьлемет кыскаяклы Айзанат Камалдинова тувган еринде етимиске тийисли болды. 40 авторлык кийимлерин коьрсеткен кызлар оьктемли амазонкаларга, кыпшакларга кусап, бек ярасык эдилер. Айзанат коьп йыллар бойы Краснодар каласында яшаса да, оьз ана тилинде ийги соьйлейди. Буьгуьн мен саният дуныясына коьмилип, эстетикалык сезимлерге толдым. Аьр бир келбет бек ярасык эм кайтарылгысыз эди. 
Яс дизайнерин келеекте Азербайджан элине эм Краснодар каласына оьз оьнерин коьрсетпеге шакырадылар.
Айзанат Камалдинова ногай халкымызда оьз ислерин коьрсеткен, бай оьнери мен халкы ман боьлискен биринши дизайнер болады. Онынъ коьрсетуьвлери Ногай районымызда келеекте де коьп кере оьткерилер деп саклаймыз. 
Онынъ яратувшылык йолын сол тармакта оьспеге суьйгенлер де ызлап барганлар да болаягына сенимди йоймаймыз. 
Айзанат сол коьрсетуьви мен токтамай, келеекте де бийик етимислерге етисип, тыс эллеринде де таныс болып, оьз оьнери мен халкын данъклатып келсин.
Айзанатка яратувшылык коьнъилди эм савлай дуныяга ногай халкын оьрметлегенин йорайман, – дейди Айгуль Аджиманбетова. 
Суьвретте: А.Камалдинова.