• Сегодня: Пятница, 9 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Авыл оьктемлиги

admin
Ноябрь24/ 2017

Ол Сангали (яткан ери ярык болсын) эм Нина Танашевлердинъ коьп балалы, татым, куллыксуьер аьелинде тувып-оьскен. Авыл орта мектебинде билим алган. Ашык юзли, таза юрекли ясымыз кайсы эткен исин де яваплы, намыслы толтырып келеди. Онынъ аьелинде 4 аьвлети тербияланады. Ол, ясуьйкеннинъ де, ясы кишкейдинъ де тилегин ерге туьсирмей, колыннан келген коьмегин тийдирип келеди.
Каиргалидинъ авыл яшавшыларынынъ, ясларынынъ арасында сый-абырайы уьйкен. Кайсы авыл яхшылыкларды да, дуваларда да оьз ярдамын этип келеди, кайсы эткен исин де кыйын акын алмай этеди.
Бу айдынъ ишинде авыл мектебининъ окувшылары, район бойынша футбол ярысында ортакшылык этип, 1-нши орынга тийисли болып келдилер. Сол команда катнасувшыларын, ясларды йогары дережеде уьйретуьвде Каиргали Танашев эм Арслан Кулушев уьйкен ярдамын эттилер. Янъыларда Каиргали ясымыз Авыл куьни байрамын озгарувда мал сойды эм байрамга йыйылган конакларга кырда казан асты. Авылда оьткен кайсы шарада да Каиргали ясымыз белсенли ортакшылык этип келеди. Онынъ ян косагы Юмазиет те – халкка кайзаманда да коьмек этпеге аьзир болган аьдемлердинъ бириси. 
Бир кере яхшылык эт, мынъ кере кайтар, дейдилер халк арасында. Эткен яхшылык бир де мутылмайды. 
Кумлы авылынынъ баьри яшавшылары атыннан Танашев Каиргалиге эм онынъ аьелине уьйкен разылыгын билдирип, берк ден савлык, узак оьмир, яшавда бийик етимислер, янъы киреек уьйинде яшавы оьрленип барганын йораймыз.
Кумлы авылынынъ яшавшылары.
Суьвретте: Каиргали Танашев.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group