Калеми мен аьрекетте

Главная страница » Калеми мен аьрекетте

Мерекешиге багысланган кешликти сулыплы китапхана куллыкшылары Таужан Алиева ман Сапихан Курпаева юриттилер. Мектебтен келген конаклар усташа ятлавлар окыдылар, Магомет-Али Хановтынъ асарына коьре салынган сценкады коьрсеттилер, солай ок шаирдинъ бир прозасы бойынша монолог та окылды. Балалардынъ усташа ятлав окып, хабар айтып болувы коьплерди сукландырды. Ол, элбетте, окытувшы Мархаба Базарбай кызы Мансуровадынъ етимиси, неге десе ол оьз окувшыларында ногай тилине суьйимди тербиялап болган.
Кешликтинъ барысында Магомет-Али Хановтынъ акында, онынъ яратувшылыгы бойынша М. Кожаев, Я.Кудайбердиев, С. Майлыбаева, М. Мансурова, М. Межитова, шаирдинъ окытувшысы Фатима Оразбаева, К.Бальгишиев, Г. Курганова айтып кеттилер. Компьютер аркалы Магомет-Али Хановтынъ ятлавларына язылган йырларды Юсуп Алиевтинъ йырлавында тынъладык.
Магомет-Али Юнус увылы Ханов оьткир калеми мен, аьр бир соьзине явап берип болатаган журналист, талаплы язувшы эм шаир. Онынъ аьр бир язган шыгармасында туьп маьнели ойы, яшав айкасларыннан алынган сюжетлер бар. Ол оьзи яшавында бир инсаннынъ хатерине тиймейтаган, авыр соьз соьйлемейтаган аьдем болса да, язганларында яшавдынъ терисликлерин коьрсетип, коьзге туьртип болады. 
Китапханадынъ талаплы, билимли куллыкшылары юриткен кешлик бойынша да Магомет-Али Хановтынъ юмсак касиети, тапшырылган исин ерине заманы ман еткерип болатаганы акында эм аьр бир соьйлеген аьдем де оьзининъ ийги йоравларын да айтып кеттилер.
Язувшы, шаир, журналист М-А.Хановтынъ тувган куьнине багысланып озгарылган яратувшылык кешлиги кызыклы эм йылы аьлде оьтти. Т.Алиева ман С. Курпаева кешликти бек ийги этип юриттилер. Китапхана куллыкшылары сондай кешликлерди балалар ман бирге озгарувынынъ бек ийги ягы бар. Олар да окытувшылар ман бирге тилди, миллетти миллет этип саклантувга оьз куьшлерин саладылар.
Г. Сагиндикова.