Кызыклы ойынлар куьзги ямгыр астында

Ойынлардынъ ашылувында Ногай районы бойынша Россия ОМВД-сынынъ батальон командири Эдиль Маликов, 1-нши номерли Балалар эм яслар спорт школасынынъ тренери Алавдин Башантавов шыгып соьйледилер. Олар футбол катнасувшыларына базласларда эм яшавда уьстинликлер йорадылар, спорттынъ уллы пайдасы акында да эслерине салдылар. Солай ок, Терекли-Мектеб авылында яшаган ясуьйкен аьел шарага келип, ясларга оьзлерининъ ясуьйкен соьзин айтпай болмадылар. Олар терроризм – уллы яманлык, ислам дини мен онынъ бир катыслыгы да йок экенин айттылар, ясларды яшавга суьйинмеге, билим алмага, оьз элининъ, тувган ерининъ онъайлыгы уьшин куьш салмага шакырдылар. 
Ойынлар бек кызыклы оьттилер. Куьзги ямгыр футбол катнасувшыларынынъ ойынга аваслыгын да, коьнъилин де бузбады. 
Ойын сырагылары бойынша 1-нши, 2-нши орынларды Терекли-Мектеб авылыннан командалар, 3-нши орынды Орта-Тоьбе авылынынъ командасы бийледилер. Баьри орын бийлеген командаларга Сый грамоталар, акшалай баргылар тапшырылды, енъуьвши командага болса, «Ногай районы – кавыфсыз ер» коьшпели кубогы берилди.
Н. Кожаева.