Халк маданиятынынъ куьнинде

Главная страница » Халк маданиятынынъ куьнинде

Шарады зейинли суьвретши А.Койлакаев ашты. Ол оьз терен маьнели суьвретлери мен конакларды, калашыларды таныстырды. Йыйылганлар ногай суьвретшидинъ суьвретлерине йогары баа бердилер. Баска болып, конакларга деп, ногайдынъ бай асханасы да коьрсетилди. Конакларга деп туьрли ногай аслары аьзирленген эди. Ногай миллет аслары да байрамга туьрли туьсли боякларды косып, йыйылганлар коьнъилине йылувлыкты косты. 
Байрамга балалар бавыннан кишкей саьбийлер де оьз оьнерлери мен аз болса да, косымын эттилер. Олар туьрли ятлавлар айтып, йырлар йырлап, байрамга келген конакларынынъ коьнъилин коьтердилер.
Выставкада миллет кийимлери, кыскаяклылардынъ ярасыклавлары, ногай шаирлердинъ, тарихшилердинъ ана тилиннен китаплери, журналлар эм миллет саз алаты – домбыра маьнели орынды алган эдилер.
Ногай ясларымыз оьз куьшлерин спорт тармагында да сынадылар. «Табан тирес» деген миллет ногай ойыны кызыклы аьлде оьтти. Халкымыздынъ яс шаирлери Ш.Айтувганов, З.Темирбулатова да йыйылганлар ман оьз шыгармалары эм халкы акында юрек туьбиндеги ойлары ман боьлистилер. 
Ногай яслар союзынынъ аьрекетине оьз разылыгын билдирип, «Ногай Эл» ямагат организациясынынъ етекшиси К.Чатырбаев, сыйлы ясуьйкенлеримиз Т.Сатыров, Н.Абдулхамитова, суьвретши А.Койлакаев эм сондай баскалар ортага шыгып соьз айттылар. Байрамга келген конакларга Сургут каласынынъ ногай яслар союзынынъ агзасы уьйкен разылыгын билдирди. Мундай шаралар аьдетке кирип, тувган ериннен алыста болган аз санлы халкымыз келеекте де коьп кере йыйылысаягына сенимлигин билдирди.
Шарадынъ сонъында ногай йырлавшыларынынъ ортакшылык этуьви мен шатлыклы концерт оьтти. 
Бу маьнели оьзгерис йыйылган аьр бир ногайдынъ юрегинде оьз миллети, онынъ бай тарихи, маданияты, санияты, адабиаты уьшин оьктемлик сезимлерин тувдырды. 
Г. Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис.