Айырым саклык тутайык

Олар баьриси де Кизляр районындагы ОВД куллыкшыларын оьлтирген Д.Аджиниязов пан тар байланыс тутканлар. Оларда яшавшыларга ясак салынаяк аьдемлер списогын тапканлар. Сол списокта Ногай район яшавшылары да бар. Авыл администрацияларында антитеррорист комиссиялары бар. Солар оьз куллыкларын белсендирсинлер. Быйыл оперативлик-излестируьв операциялары оьткерилгенде, Ногай районынынъ яс яшавшыларынынъ атлары аталган, – деди ол. 
«Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков сол списокта бизим район яшавшылары бар болса, бу кавыфлыкты сав дуныямыз бан бирге тайдырмага борышлымыз деди. Ол янъыларда Терекли-Мектеб – Батыр-Мурза автойолында бир автокоьлик терекке урынганын билдирди. Сонынъ сырагысында бир кыскаяклы, бир бала оьлген, бир бала авыр яраланган. М.Аджеков «Ногай ДЭП» — 29» организациясынынъ етекшиси Солтан Валиевке йол шетинде оьскен тереклерди пышпага буйрык берди. 
Ногай райгаз организациясынынъ етекшиси Асанбий Куруптурсунов: «Орта-Тоьбеге газ тартпага кеделер барган, тек подрядчиклер бу иске кызыксынувын коьрсетпейди», – деди. 
МТС байланысы бойынша «сельсовет Карасувский» СП МО аькимбасы Янибек Динакаевке документ берилгенин билдирди. Тагы да 2 вышкалар Ленин эм Калинин авылларында салмага соьз бергенлер. «Мен бу исти айырым тергевге аларман», – деди Мухтарбий Аджеков. 
Район еринде «Инсан» дин фонды тезден уьйкен шара озгараягы белгиленди. 
Бизим хабаршы.