Юги енъил болган сайын…

Главная страница » Юги енъил болган сайын…

Кулланса, куллана берсинлер, сол баскаларга буршав бермесе экен. 
Ватсап деген бир аьлемет затты баьримиз де кулланамыз, ушынын айтканда, заманымызды аькетеди, ама куллыкта да бек керекли зат. Элимиздинъ, не элимиз, сав дуныядынъ энъ де туьбиндеги муьйислериннен келеди йиберилген салам, суьврет болсын, документ болсын, етип калады. Мендей болып оьз куллыгында баскалар да ватсапты кулланады экен. Тек сонынъ пайдасы бар ма экен деген сорав мени тынышсызландырады. 
Окытувшылар да ватсапты аьли кенъ кулланатаган болдылар. Мен биревдинъ куллыгын да ортага салып айтпага ниетим йок, болса да бир-бир окытувшылар, баслапкы классларда, боьтен де уьйге берилген борышларын ватсап пан таслайдылар. Класстагы балалардынъ ата-аналары ватсапта ортак куьп туьзедилер, сол куьпте баьри билдируьвлер де языладылар. Сога да бир соьз де йок, аьр бирисин излеп турганнан, ортак этип айткан аьруьв. Тек уьйдеги борышты ватсап пан язган дурыс тувыл деп коьремен. Бириншилей, баьриси де ватсапка киретаган телефонлар алып болмайдылар, экиншилей, балаларды дневникти толтырып кайтип уьйретпеге керек? 
Аьлиги заманда дерис этуьв уьйкен куллык. Бир заманда ватсапка окытувшы борышларды таслайды, бир заманда оны ата-аналар окыйдылар, бир заманда окув этип баслайдылар. Эгер ата-аналар бир ерге кетип калып, окувшы тетеси мен яде абасы ман калса, уьйдеги ис этилинмей де калады, неге десе сол тетей де, абай да ата-аналар куьбине кирип болмайдылар эм уьйге кайдай борышлар бергенин билмейдилер. Маьселе ме сол зат? Окытувшыларга бир маьселе де йок, олар тасладылар ватсапка керек затты, окыды ма оны ата-аналар, окымады ма, оларга бир куллык та йок. Белки, ата-аналарга да маьселе йоктыр, болса да, аьр бир заттынъ оьз йорыгы бар, сога баьримиз де бойсынмага керекпиз. 
Хабарлаганда ата-аналардынъ бирисининъ айтувына коьре, саьбийлер уьйге келгенде ок, окытувшы ватсапка уьйдеги исти таслайды, ата-аналар аьрекетлеп дневникти толтырадылар. Мага коьре, бу ата-аналардынъ борышы тувыл, окытувшыдыкы. Окувшылар дневникти толтырып уьйренуьв уьшин бир ватсап та керек тувыл. 
Маьселе ме экен?.. 
Г. Бекмуратова.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля