Авыл аькимбасы — школада конакта

Янъы сайланган авыл аькимбасы районнынъ ясуьйкенлери, яслары, ямагат организацияларынынъ ваькиллери мен йолыгысып, олардынъ ой-маслагатларына таянып туьзилген программасы бойынша ислеегин белгиледи. 

– Мен оьз куллыгымды орамларды тазалав, ярастырув куллыклардан басладым. Аьли де куллыклар аз тувыл –  йоллар осал аьлде, баьри уьйлер де сув ман аьжетсизленмеген. Биз орамларды  ярыкландырув ман байланыста куллыкларды этпеге ниетленемиз, тереклер шашувды язлык шагына дейим токтатып турайык деп ойлайман, – деди ол.

Йолыгыс барысында окытувшылар Зейдулла Курмановичке  шешуьвди куьткен коьп соравларын бердилер. Айтпага, школада ярастырув куллыклар этер уьшин карыж яктан коьмек, банкетный залдынъ касындагы кокысларды тазалав, Эдиге орам бойын йыюв шараларда тек окувшылар катнаспай, орамдагы туькенлердинъ иелери де ортакшылык этсинлер, коьп йыллар узагына материаллык яктан пайда аькелген школадынъ шашув участогын кораламага ярдам, школадынъ азбарынынъ ишин ярыкландырув, алдынгы поликлиника меканында «Оьнерли балалар» орталыгын ашпага, «Ногай Эл» балалар бавы кайзаман ислеп баслаяк эм баскалар. Зейдулла Аджибайрамов баьри соравларга да толы эм анъламлы кепте явап берди. Колыннан келген коьмекти этеегин де айтты. Соравлардынъ сырасында  толтырылганлары да бар эди. Сол зат авыл аькимбасынынъ халктынъ ниетлерине таянып эм шалт ислегенин белгиледи. Ол тагы да йыйылганлар ман куллыгындагы планлары ман да боьлисти. 

– Терекли-Мектеб авыл ишине киретаган ер онынъ бети демеге болады. Мунда авылдынъ атын белгилеген ярасык этип язувды аьзирлевге конкурс озгарылаяк. Ийги деп сайланган яратувшылык ис кулланылаяк. Экиншилей, Маданият уьйи яшавшылардынъ тыншаятаган ери. Онынъ алдындагы майданда фонтан салмага ниетленемен. Эгер баасы ман келисуьвге келсек, тез арада бу исти этеек аьдем мен  соьйлесип, куллыкларды баслатаман. Уьшиншилей, Асанов орамы школадынъ касында орынласкан, сонда балалар коьп юреди, коьликлер де коьп. Орамдагы йолдынъ касына тротуар бек керекли,  сол оьз алдыма салган борышымды да тез арада толтырмага суьемен. Тагы да планга коьре орам ярыкландырылса эм мунда шешекейлер шашылса, ярасыклыгы артар. Оннан оьзгелей, яс аьеллерге коьмекке турак уьй салмага ер берилеек. Колымнан келгенин халкым уьшин этермен, куллыкшыларыма да айтканман биз ислеген меканга соравы ман келген инсан дайым да йогары коьнъилде, соравына тийисли явап алып шыксын, – деп тамамлады ол соьзин.

Сондай йолыгыс Кадрия атындагы школада да озды. 

Н.Эрежепова.

Суьвретте: йолыгыс мезгили.