Энъ де ийги меники

Главная страница » Энъ де ийги меники

Шарада Нариман авыл орта мектебининъ балалары уьйкен кызыксынув ман катнастылар. Катнаскан балалардынъ аьр бирисининъ куллыгы терен сезимлер мен, уьйкен коьнъил мен толтырылган эди. 

Анасына багысланган энъ ийги сочинениеди 4-нши класс окувшылары Наиль Кадылов (1-нши орынга тийисли болган), Султан Сарсеев (2-нши орынга тийисли болган), Шавкет Шигаев (3-нши орынга тийисли болган) язганлар. Суьвретлер шарасында йогары оьнерин Карим Аманов, Наиля Сангишиева, Аиша Бодениязова коьрсеттилер. Бу шараларда катнаскан аьр бир бала грамота ман савга алды. Аьр бирисининъ коьнъили коьтеринъки эди. Дуныяда энъ де баалы, сыйлы аьдемимиз – анага багысланган шаралар бек кызыклы оьтти. Балалар да оьз аналарына кайдай суьйими барын ашыклап коьрсеттилер.

Г. Сагиндикова.

Суьвретте: шара катнасувшылары.