Камилла — авыл оьктемлиги

Камилладынъ бирге окыйтаган йолдаслары да спорт пан кызыксынып, физкультура дерисиннен окытувшысы А.Эдильбаевтинъ етекшилиги мен ра-йон, республика бойынша ярысларда ортакшылык этип, баргылы орынларынынъ иеси болып келедилер. Айтпага, футбол, гирь коьтеруьв бойынша ярысларда баргылар алган К.Искакова, Э.Бодениязов, А.Янгишиев, И.Сабутов эм баскалар. Нариман авыл орта мектебининъ актовый залында шатлыклы шара уйгынланып, 50 аьдемнен туьзилген дагестаннынъ йыйылма командасына кирип, биринши орынга тийисли болган К.Менглигазиевады хош коьрип алдылар. Шатлыклы оьзгеристи школа директоры Д.Эсиргепов ашты, школа коллективи атыннан 11-нши класс окувшысы Камилла Менглигазиевады кутлады. Эм яс спортсменге Нариман авыл предприниматели Гаджимурат Магомедовтан, школа администрациясы эм ис коллективи атыннан акшалай савга тапшырды. Солай ок школа директоры яс чемпионнынъ тренери, окытувшысы А.Бакиевке, ярысларда енъуьвши болган окувшылар А.Муталлаповка, А.Эдильбаевке, М.Арслановага Сый грамоталар тапшырды. Яс спортсмен Камилла Менглигазиевады «Ногайский район» МО администрациясынынъ «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси С-А.Сарсеев те кутлады. Ол кызга келеекте де окувында, спортта янъы енъуьвлер, уьстинликлер йорады. Ногай районынынъ ДЮСШ-да тайский бокс бойынша тренер-окытувшы, «Ногайский район» МО администрациясынынъ спорт эм физкультура бойынша бас специалисти А.Менласанов «Ногайский район» МО администрациясы атыннан Камилла Менглигазиевады эм онынъ ата-анасын кутлады, чемпион кызга алтын медаль эм диплом тапшырды. Камиллады етимиси мен класс етекшиси З.Нурлубаева, физкультура дерисиннен окытувшысы А.Эдильбаев, бирге окыган йолдасларынынъ атыннан А.Аблезова кутладылар, аьли де коьп уьстинликлер йорадылар.

Г.Нурдинова.