Янъы йылынъыз бан, аявлы газета окувшыларымыз!

Йыйылыскан тенъ-дослар

Коьтерейик балаяк.

Янъы йылды хош коьрип,

Савлай Элим алаяк.

Эстеликли куьнлерин

Оьткен йылдынъ эскерип,

Бизди мундай шатлыкка

Болганына еткерип.

Эм йоравлар йорайык

Келген Янъы йылга да.

Аьр мырады толгандай,

Увылга да, кызга да.

Тоьлекбай Абдулкадыров.