• Сегодня: Воскресенье, Август 14, 2022
  • Буьгуьн: Каты куьн, 14 Сары тамбыз айы, 2022

Янъы йылынъыз бан, аявлы газета окувшыларымыз!

admin
Декабрь24/ 2015

Йыйылыскан тенъ-дослар

Коьтерейик балаяк.

Янъы йылды хош коьрип,

Савлай Элим алаяк.

Эстеликли куьнлерин

Оьткен йылдынъ эскерип,

Бизди мундай шатлыкка

Болганына еткерип.

Эм йоравлар йорайык

Келген Янъы йылга да.

Аьр мырады толгандай,

Увылга да, кызга да.

Тоьлекбай Абдулкадыров.

Яндекс.Метрика