• Сегодня: Понедельник, 27 марта, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 27 Навруз айы, 2023

Янъы йылынъыз бан, аявлы газета окувшыларымыз!

admin
Декабрь24/ 2015

Йыйылыскан тенъ-дослар

Коьтерейик балаяк.

Янъы йылды хош коьрип,

Савлай Элим алаяк.

Эстеликли куьнлерин

Оьткен йылдынъ эскерип,

Бизди мундай шатлыкка

Болганына еткерип.

Эм йоравлар йорайык

Келген Янъы йылга да.

Аьр мырады толгандай,

Увылга да, кызга да.

Тоьлекбай Абдулкадыров.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group