Эл мен бирге 85 йыл

Соьйтип эндиги РФ Президентининъ Указы ман 1992-нши йылдан алып белгиленеди. Биз, элимиздинъ журналистлери, туьрли газеталардынъ, журналлардынъ редакторлары, фотохабаршылары, редакция эм типография куллыкшылары патшалыгымызда асыл борышты толтырамыз. Ол борыш – россия эм миллет маданиятымызды саклав эм оьрлендируьв, халкка керекли дурыс информацияды еткеруьв.

Быйыл бизге 85 йыл толады. Сол шаклы заманнан бери «Кызыл байрак», сонъында «Шоьллик маягы», аьли «Шоьл тавысы» миллет газетамыз Тувган Элимиз, халкымыз алдында яваплы исин бардырады. Бизим оьткен йылларымыз – уьйкен ис эм согыс йигитлиги, эл мен коьрген кы-йынлыклар эм енъуьвлер, йолымызда буршав беретаган маьселелерди коьтеруьв эм шешуьв, илгери оьрленуьвге ымтылув. Ясуьйкен несиллерден бизге оьрметли асабалык орынына калган ийги аьдетлерди биз эндиги де берк тутамыз эм халкымыздынъ кайгысын, шатлыгын оны ман бирге боьлиспеге шалысамыз. Элбетте, баспа куллыгымыздынъ да оьз маьселелери аз тувыл. Соларды биз заман бойында туьз шешпеге ымтыламыз.

Суьвретте: ДР Баспа эм информация министри А.Аджиев, «Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева, онынъ орынбасары М.Кожаев, «Ногайский район» МО аькимбасы К.Янбулатов, район администрация аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Р.Шангереев  редакция куллыкшылары ман.