Ийги ислерди яшавга шыгарып

Гражданлар сходында балалар бавынынъ, мектебтинъ эм маданият уьйининъ келеектеги  курылысына кадастрлы паспорт алувы, авылды электроэнергия ман канагатлавды ийгилендируьви, мектебти йылытувга газ йиберилуьви, «Ногай Эл» деген миллет-маданиятлык ямагат организациясынынъ туьзилуьви, халктынъ кол усталыгы ман эм авыл хозяйстволык кеплерининъ аьрекети мен каьрлеек «Зарманбет авылы» деген миллет-экологиялык туьзилуьви акында соравлар коьтерилдилер. Район аькимбасы А.Погорелов авыл яшавшыларына кайбир соравлар бойынша анълатувлар этти. Соьйтип, ол мектебке газ еткеруьвининъ соравы бойынша маьселе шешилгени акында билдирди. 

Балалар бавынынъ, мектебтинъ, маданият уьйининъ келеектеги курылысларына ердинъ берилуьви бойынша соравы да каралды. Район аькимбасы А.Погорелов авыл администрациядынъ аькимбасы М-Р. Курбановка авыл ясуьйкенлерининъ совети мен бирге бу объектлердинъ курылысына ер белгилемеге, баска болып ер участоклардынъ межеваниесин аьзирлемеге керегин айтты. 

А.Погорелов балалар бавынынъ эм мектебининъ курылысынынъ планын яшавга шыгарув бойынша, район етекшилери баьри куьшин салатаганы акында йыйылганларга билдирди. 

– Район авылларын, сонынъ ишинде, сизинъ авылынъызды да электроэнергия ман канагатлав бойынша маьселелер акында, Дагестаннынъ электроэнергия ман канагатлавшы тармак компаниясынынъ етекшилевине де билдирилген. Бу сорав дайым да район администрациясынынъ тергеви астында турады, – деп белгиледи А.Погорелов. Район аькимбасына авылда телефон байланысы осал акында соравды авыл ясуьйкенлер советининъ агзасы О.Курманбаев берди. 

– Янъыларда бу сорав ДР байланыслар бойынша министри мен каралды. Авылда телефон байланысынынъ вышкасы салынаяк, – деди район аькимбасы. 

«Ногай Эл» деген миллет-маданиятлык ямагат организациясы туьзилуьв бойынша соравга да уьйкен маьне берилди. Онынъ бас борышы миллет ямагатына киретаганларды миллет тарихинде, маданият-тарих аьдетлеринде тербиялав болады. Сонынъ уьшин бу организациядынъ туьзилуьви бойынша Огузер авылында оьтеек йыйынларда ортакшылык этпеге деп, алты делегат сайланды. 

Район аькимбасы йолыгыс тамамын келтире келип, тувра эм ашык хабарласув уьшин авыл яшавшыларына уьйкен разылыгын билдирди.