Енъуьвши болды

Главная страница » Енъуьвши болды

Республикада каладынъ билимлендируьв тармагы ийгилердинъ бириси деп саналады. Специалистлеримиз келеекте де каламызды, республикамызды йогары оьлшемде оьткен ярысларда тийисли коьрсетеегине сенемиз. Яс болса да оьнерли, билимли тербиялавшыга исинде келеекте де етимислерди, ден савлыкты, уьстинликлерди йорайман, – деди А.Шувалов.

Савлайроссиялык ярысынынъ енъуьвшиси Уланбийке Мурзаевага кала аькимбасы разылык хатын, шешекейлер эм савга тапшырды. 

Енъуьвши ногай кызга кутлав соьзлерин администрация аькимбасынынъ орынбасарлары да айтып, оьз разылыкларын билдирдилер. Енъуьвши кыз оьз коьнъилиндегиси мен боьлискенде, Москвага бараяктан алдын оны тынышсызландырган сезимлери акында айтты. 

– Савга тапшырув мундай йогары оьлшемде оьтер деп ойламаган эдим. Оьз ис йолдасларым ман хабарласпага, сынавлар ман боьлиспеге, янъы пайдалы затларды уьйренмеге бек кызыклы эди. Ярыс тамамын билгенше, мундай етимиске, енъуьвге етисермен, деп ойламаган эдим. Мага ийги куллык этуьв, янъы ойларды яшавга шыгарув уьшин меним енъуьвим демевлик болады, – дейди енъуьвши кыз. 

Суьвретте: Уланбийке Мурзаева.