• Сегодня: Воскресенье, 4 декабря, 2022
  • Буьгуьн: Юма сонъгы, 3 Карагыс айы, 2022

Баьтирге багысланган эди

admin
Декабрь14/ 2017

Сонъ 7-нши класс окувшылары баьтирдинъ акында кызыклы хабарладылар. Окувшылар Залина Манапова, Камилла Эсиргепова, Рюзана Бальгишиева йигитимиз акында язылган шаир Салимет Майлыбаевадынъ ятлавларын йыйылганларга окып эситтирдилер.  Шара оьткен залында выставка, баьтирге багысланган муьйиси ярастырылган эди. Шарады тамамлай келип, соьз баьтир яс Эльдардынъ аьптеси Рамзия Ахмат кызына берилди. Бизим баьтир ясымыз Эльдар Аджигельдиев авыл яшавшыларынынъ, мектеб куллыкшыларынынъ, окувшылардынъ эсиннен оьмирге таймаяк! Ол дайым да эстелик болып, халк эсинде сакланар!

 Шарадынъ сонъында окувшылар шешекей байламын йигиттинъ эстелигине салдылар. Соьйтип шара бек кызыклы оьтти. 

 

Яндекс.Метрика