Атаклы аьелиннен болады

Баслангыш мектебти 1937-нши йыл  кутарып, кишкей Камо атасына, белгили койшы Баймурзага кой бакпага  ярдамласып баслайды. Уллы Аталык согысы совет халкынынъ енъуьви мен биткен сонъ, Камо Сабутов атасынынъ сулыбын армаган да арттырган. Соьйтип, ол оьзи баккан отардынъ санын оьстируьв эм койлардынъ  янъы йынысын аьзирлев уьстинде куллык этип баслайды.

Оьз исинде уйгынлав сулыбын да алган сонъ, 1949-ншы йыл  Камо кошкардынъ орта  шеккисин 42 килограммга еткерип, оннан орташа 8 килограмм юн кыркады. Бу коьрсеткиш аьли де етисилмеген бийиклев эди. Онынъ отарында оьстирилген йыныслы кошкарлар Орта Азияга, Казахстанга, Оренбург областине эм Монголияга сатылганлар. Сондай тукымлы кошкарларды оьстируьв сулыбын алмага Камо Сабутовтынъ бригадасына Совет Союзынынъ баьри якларыннан да келетаган эдилер.   

Авыл хозяйство тармагында айырым уьстинликлери уьшин «Червленные буруны» йыныслы койлар оьстируьвши патшалык заводынынъ бас койшысы Камо Баймурза увылы Сабутов СССР Оьр Советининъ Указы ман 1965-нши йыл Социалист Истинъ Баьтири деген атка тийисли болады. Баьтир койшыга Ленин ордени эм «Орак эм Шоькиш» алтын медали тапшырылады.

Сонъгы йылларда да мал оьстируьв тармагында етимисли иси уьшин  Камо Сабутовка сый этилип турган. Ол ДАССР Оьр Советининъ эм Ногай район Советининъ  депутатлары болып сайланган. Солай ок, атаклы койшы 1971-нши йыл Ис Кызыл Байрак ордени мен савгаланган. Сулыплы койшы Камо Сабутовтынъ ис коьрсеткишлери шуга юнли йыныслы койлар оьстируьвдинъ негизин салувга уьлис коскан.

Камо Сабутов йогары атына, савгаларына, дережесине карамай, сав яшавы бойынша мал оьстируьв мен каьр шеккен, малга карав бойынша оьз сулыбын арттырув уьстинде ислеген. 

Буьгуьнлерде яшав баалыклары туьрленип, алды сырага тек акша шыкканда, Камо Сабутовтай кыйын суьерлердинъ ийги атын атамага, шоьл баьтирлерин халктынъ эсине тагы да бир салмага суьемен.

М. КОЖАЕВ.