Эльдар Карагишиев — район аькимбасы

Баьриси конкурс комиссиясы ман Бабаюрт районынынъ аькимбасынынъ ис орынына эки аьдем коьрсетилди – Эльдар Карагишиев эм Нариман Мусаев. Ашык тавыс беруьв барысында депутатлар Бабаюрт районынынъ аькимбасы этип Эльдар Карагишиевти сайладылар.Ол депутатларга эм Дагестан Республикасынынъ Аькимбасына оны яклаганы эм ога сеним эткенлери уьшин разылыгын билдирди. «Буьгуьн республикада экономикады терен кризистен шыгарув бойынша негизли куллык юритиледи, власть эм халк  дагестан ямагатынынъ яшавынынъ баьри тармакларын янъыртувга эм тазалавга куьш-куватлыгын аямайдылар.Бу  куллыкты бизим районда да этпеге керек», – деп белгиледи Э.Карагишиев.

Муниципалитеттинъ янъы сайланган етекшиси солай ок Бабаюрт районында нормативли-правовой негизди ийгилендируьв эм муниципаллык туьзилисининъ йыйылган маьселелерин шешуьв бойынша «йол картасын» туьзуьв кереклигин белгиледи. «Район маьселелери акында айта келип, олар бек коьп экенлигин белгилеймен. Яшавшылардынъ яшав сапатлыгын эм дережесин ийгилендируьв уьшин биз баьри затты да этермиз.Алдыга салынган борышларды эм республика оьрленуьвининъ приоритетли приоритетлерин шешуьв мен, финанслав йоклыгына негизленмей, каьрлемеге керек. Бас деп баьри ясыртын налог ресурсларды эм районнынъ налог тармагынынъ куватлыгын кулланмага керек. Оннан баскалай, районга коьп инвестициялар киритпеге, предпринимательстводы, агропромышленность тармагын оьрлендирмеге, турак-коммуналлык хозяйствосын ийгилендируьв мен каьрлемеге керек. Маьселелер коьп, ама, меним ойымша, биргелесип, район яшавшылары ман баьри куьшти салып, оларды тез арада шешпеге болады», – деди Эльдар Карагишиев.