Казалы куьнлерден 20 йыл оьтти

Сол кайгылы куьнлерден 20 йыл оьтти. Эсинде саклайды республикамыз сол ашшы оьзгерислерди эм караклардынъ колыннан дуныядан кешкен аьдемлерди. Йыл сайын олардынъ эстелигине багысланып кайгылы шаралар оьтеди. Бу йыл кала полиция боьлигининъ меканынынъ алдына гуьл байламлар салынды, кала администрациясынынъ меканынынъ касына мерия ваькиллери, Кала йыйынынынъ депутатлары, организациялар етекшилери эм сол куьнлерде болган казады оьз коьзлери мен коьргенлер  йыйылдылар. Олар каладынъ мэри А.Шуваловтынъ етекшилеви мен белгиленген теракт аркалы яшавы уьзилгенлерге багысланып салынган эстеликтинъ касына барып токтадылар. Мундагы митингта сырт зонасынынъ полпреди В.Паламарчук, Терский аьскерлик казаклар ямагатынынъ айырым Кизляр япсарлык округынынъ атаманы В.Иванов, «Ак турналар» фондынынъ ваькили О.Гаджиев ортакшылык эттилер.