• Сегодня: Суббота, 10 июня, 2023
  • Буьгуьн: Уллы юма, 9 Тамбыз айы, 2023

Казалы куьнлерден 20 йыл оьтти

admin
Январь13/ 2016

Сол кайгылы куьнлерден 20 йыл оьтти. Эсинде саклайды республикамыз сол ашшы оьзгерислерди эм караклардынъ колыннан дуныядан кешкен аьдемлерди. Йыл сайын олардынъ эстелигине багысланып кайгылы шаралар оьтеди. Бу йыл кала полиция боьлигининъ меканынынъ алдына гуьл байламлар салынды, кала администрациясынынъ меканынынъ касына мерия ваькиллери, Кала йыйынынынъ депутатлары, организациялар етекшилери эм сол куьнлерде болган казады оьз коьзлери мен коьргенлер  йыйылдылар. Олар каладынъ мэри А.Шуваловтынъ етекшилеви мен белгиленген теракт аркалы яшавы уьзилгенлерге багысланып салынган эстеликтинъ касына барып токтадылар. Мундагы митингта сырт зонасынынъ полпреди В.Паламарчук, Терский аьскерлик казаклар ямагатынынъ айырым Кизляр япсарлык округынынъ атаманы В.Иванов, «Ак турналар» фондынынъ ваькили О.Гаджиев ортакшылык эттилер.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group