Шаир — тилдинъ оьр етимиси

Шарадынъ басында мерекешиди кутлай келип, «Ногайский район» МО аькимбасынынъ орынбасары А.Янмурзаев оны ман бирге 1970-нши йылларда «Шоьллик маягы» район газетасында куллык эткени эм журналист аьрекетинде коьп затларга оннан уьйренгенин белгиледи. Ол А.Култаевке район аькимбасы атыннан кутлав адресин окып тапшырды. Сондай кутлав адреслерин шаирге РФ Ногай халкынынъ федераллык миллет-маданият автономиясынынъ Оьр совети атыннан С.Джумаев, «село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов, район маданият управлениесининъ етекшиси Я.Кудайбердиев те тапшырдылар эм ийги йоравларын айттылар. РФ Халк артисткасы А.Кумратова Анварбек пен бирге коьп йыллар республикамыздынъ бас каласында яшав аьллериндеги кыйынлыкларга карамастан, куллык эткенлери акында белгиледи эм «Домбырам» деген йырды «Айланай» ансамбли мен бирге вокал-хореографиялык композиция кебинде савкатлады. Ол солай ок шаирдинъ соьзлерине язылган «Суьйсенъ ынан, суьйсенъ ынанма» деген йырды да йырлады.

А.Култаевти «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева да кутлады. «Мен сизди дайым да уллы орыс поэти Е.Евтушенко ман тенълестиремен. Сизинъ яратувшылыгынъызда да оныкындай болып, тувган ерге уьйкен суьйимлик оьткир сезиледи. Сизинъ ятлавларынъыз коьп несиллердинъ авызларында айтылып турар. Мен сизге тагы да янъы китаплер шыгарганынъызды, уьстинликлер йорайман» – деди Э.Кожаева. Шаир С.Майлыбаева мерекешиге ийги йоравларын айтып, поэттинъ енъил болмаган исине багысланган ятлавын окыды. 

Шарага сыйлы конак болып Махачкаладан келген коьп миллетли дагестан адабиаты атыннан Дагестан Язувшылар союзынынъ правлениесининъ председатели Магомед Ахмедов шыгып соьйледи. Ол А.Култаевтинъ орыс тилине коьширилген бир неше ятлавларын окыды. «Йогарыдагы етекшилер поэтлердинъ тавысына кулак асатаган болса, яшавдагы коьп ийги затларды сакламага болаяк эди. Поэттинъ давысы, неге десе баскалардан илгери юреди, «аьдемлер, сак болынъыз» деп алдын шалып сес береди, ама оны буьгуьн эситпейдилер. Поэт – ол тилдинъ оьр етимиси, а тил – ол халктынъ оьр етимиси», – деди М.Ахмедов. Ол мерекешиге орыс классиги П.Ершов атындагы адабиат конкурсынынъ 1-нши дережели Дипломын тапшырды. Шарадынъ тамамында шакырылган конаклар, А.Култаевтинъ окытувшысы Зубаир Аджибаев оьз йоравларын айттылар. Адабиат шарасында белгили йырлавшылар Рашид Менлигулов, Оразбийке Кокоева, Зульфия Аджигеримова, Артур Межитов, Сакинат Аблемитова шаирдинъ соьзлерине язылган йырларды йырладылар. Окувшылар Алтынбийке Исламова, Лейла Койлубаева эм баскалар А.Култаевтинъ ятлавларын окыдылар. 

М.Ханов.