• Сегодня: Понедельник, 6 февраля, 2023
  • Буьгуьн: Дуьйсемби, 6 Увыт айы, 2023

Мереке, тергевлер эм келеяткан сайлавлар акында

admin
Январь17/ 2018

Оьзининъ соьзинде З. Аджиманбетова 1918-нши йылдынъ 14-нши январинде алдынгы Совет Россиясында Ясы етпегенлер ислери эм олардынъ ыхтыярларын коршалав бойынша комиссиялары акында декрет баспаланганын белгиледи. Сол куьннен алып, онынъ айтувы ман, ерли-еринде сондай комиссиялар туьзилип басланган эм солар сонъында элимизде каравсыз-тергевсиз калган балаларды эм ясларды онълы йолга салмага уьйкен косымын эткенлер. Сондай комиссия хыйлы заманнан бери «Ногайский район» МО администрациясында да аьрекет этеди. Бу комиссия сырасында аьлиги заманда – 12 аьдем. Олар баьриси де – оьз исининъ усталары, кыйынлы яшав аьллерине туьскен ясы етпеген балаларга коьмек этпеге, олардынъ ыхтыярларын коршаламага кайсы заманда да аьзир. З.Аджиманбетова оьзининъ шыгып соьйлевинде районнынъ ясы етпегенлер ислери бойынша комиссиясынынъ аьрекетиннен аян мысаллар келтирди, етисилген уьстинликлерди коьрсетти, маьселелерди белгиледи.

Йыйында район етекшиси М.Аджеков айтылган комиссиядынъ куллыгы уьшин онынъ ваькиллерине разылыгын билдирди. «Ясы етпегенлер ислери бойынша комиссия район еринде ийги кепте куллык этетаган комиссиялардынъ бириси», – деди ол.

Мунавдай сыйлы мереке мен байланыста районнынъ ясы етпегенлер ислери бойынша комиссия иси акында «Ногайский район» МО администрация аькимбасынынъ орынбасары, аьлиги заманда бу комиссия председатели Баймагомед Ярлыкапов оьз ойын айтты. Онынъ соьзи мен, район комиссия ваькиллери баьриси де оьз исине тийисли кепте карайтаган аьдемлер. «Зухра Сулеймановна – белсенли, оьзининъ исин хайырлы кепте юритип келеяткан специалист», – деди ол. Б.Ярлыкапов айырым кепте бу тармакта туратаган маьселелерди белгиледи. 

Муннан сонъ М.Аджеков йогарыда айтылган мереке мен байланыста З.Аджиманбетовага эстеликли медаль тапшырды. Ол комиссиядынъ баьри ваькиллерине де эткен кыйыны уьшин разылык билдирип, оларды сыйлы мереке мен кутлады. 

Соьйтип болып, район етекшиси озган юмадынъ ызында Ногай районына Махачкаладан анъсыздан тергев комиссиясы келип кеткени акында билдирди. Комиссия ваькиллери биревге де билдирмегенлей, йорык район больницасына келип, мундагы боьликлерди, палаталарды айланып шыкканлар, яткан авырувлылар ман хабарласканлар. Сондай тергевдинъ сырагысында район больницасында эмленетаган аьдемлерге керекли дарманлар эм медикаментлер тийисли оьлшеминде берилетаганы белгиленген. 

Йыйыннынъ куьн йосыгындагы экинши сорав – быйыл 18-нши мартта Россия Федерациясынынъ Президентин сайлавларга аьзирлик коьруьв эм соларды оьткеруьв акында Б.Ярлыкапов соьйледи. Онынъ айтувы ман, баьри участок сайлав комиссияларынынъ списокларына алдынгы йылларда киргистилген оьлгенлер тукымларын эм баска керексиз затларды сайлавларга дейим тайдырув керегеди. Район аькимбасынынъ орынбасары тавыслав оьткерилеек меканларды толы кепте аьзирлемеге эм келеяткан сайлавларды йогары дережеде уйгынлап озгармага керегин белгиледи.

М. Ханов.

Суьвретте: савгалав аьсеринде.

Яндекс.Метрика

Создание и продвижение сайтов - компания Silica Group