Борышларын намыслы толтырганлар

Бизим  Ногай районында  да сосы куьн аьдеттегидей афган-аьскершилер оьрметленди, дуныядан кешкенлери эскерилди. Бас деп Терекли-Мектебтинъ паркында орынласкан афганшы-аьскершидинъ эстелигининъ касына туьрли учреждениелердинъ, организациялардынъ етекшилери, куллыкшылары, окувшылары гуьл байламлар салдылар, сонъ эстелик касында митинг озды.

– Мине 27 йылдан бери биз оьзининъ яслыгын, яшавын аямай афган еринде яв ман согыскан аьскершилерди оьрметлеймиз. Олардынъ эрклиги, оьз яшавыннан да йогары борыш толтырувды салувы аркалы бизим элимиздинъ кавыфсызлыгы канагатланган, – деди митингти ашаятып, «Ногайский район» МО администрациясынынъ аькимбасынынъ орынбасары А.Межитов. 

«Село Терекли-Мектеб» СП МО аькимбасы З.Аджибайрамов Афган ериндеги урысларда катнаскан аьскершилердинъ, олардынъ кайтпаганларынынъ мунълы санларын келтирди. Ол Терекли-Мектеб авылында  аьли яшайтаган  ети афган-аьскершилерге  разылык хат окып, акшалай баргы тапшырды. Олар – Сталинбек эм Анварбек  Култаевлер, Р.Аманакаев, М.Мамутов, Р.Камалов, А.Агаспаров, Д.Арсланов, солай ок акшалай баргы афганшылардынъ уьш тул хатынына берилди.

«Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы Э.Кожаева митингте йыйылган окувшыларды  йигитше куьрескен афган-аьскершилерден коьрим алмага шакырды. Сирия еринде болаяткан ислер де Афганистанда узак 1979-1989-ншы йылларда болганы  ман тенълес экенин айтты. Сирия ериндеги согысы тамамланган сонъ, ер юзиндеги аьдемлер тагы  бир де согыс деген затты билмесин деп йорады.

Тагы да митингте Согыс эм ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклав органлар ветеранларынынъ район Советининъ председатели А.Сангишиев, «Ногайский район» МО Ямагат советининъ председатели Э.Саитов, КПРФ Ногай район комитетининъ секретари, «Ногайский район» МО Депутатлар йыйынынынъ депутаты Ш.Мунгишиев, Ногай район Афганшылар  советининъ председатели С.Култаев, Ногай  РЭС етекшиси К.Сабутов шыгып соьйледилер. 

Н.Кожаева.